Organizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych "Terapia bólu ostrego dla dorosłych" w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.

» Opis zapytania

Nazwa: Terapia bólu ostrego dla dorosłych.
Opis: Cena jednostkowa usługi tj. przypadająca na jednego uczestnika kursu.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. (O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 3.2. Załącznika nr 1 do postępowania. Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam, że spełniam warunki i nie podlegam wykluczeniu")
Termin wykonania zamówienia. (Proszę wpisać proponowany termin z okresu 15.04.2020 - 15.06.2020.)
Termin związania ofertą. (Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)
Dodatkowe koszty. (Wszelkie dodatkowe koszty, związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdu do Zamawiającego, są po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. (Proszę potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną, o której mowa w pkt 9 załącznika nr 1 do postępowania wpisują "Zapoznałem się")
Program kursu. (Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego załącznika nr 1 do wniosku o przyznanie środków KFS.)
Zakres egzaminu. (Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego załącznika nr 2 do wniosku o przyznanie środków KFS.)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 1 do postępowania.
Istotne postanowienia umowy zostały określone w załączniku nr 2 do postępowania.

Zajęcia w ramach kursu specjalistycznego "Terapia bólu ostrego dla dorosłych" będą realizowane w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.2. Posiadający wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}Zamawiający warunkuje udzielenie zamówienia, przyznaniem Zamawiającemu środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Zamawiający informuje, że przy wyborze ofert będzie kierował się następującym kryterium:

Cena oferty (brutto) - znaczenie 100%.
Ocena ofert będzie odbywała się wg następującej zasady:
W kryterium "cena" (Kc), Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:
Najniższa oferowana cena

Kc = -------------------------------------------- x 100

Cena oferty badanej

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najtańszej spośród z nich. Oferta najtańsza (z najniższą ceną jednostkową) otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym Wykonawcom zostanie przyznana odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w przypadku nieprzyznania Zamawiającemu
środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).
Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Dorota Kaczor - Przełożona Pielęgniarek, tel. 75 64 59 680, kom. 697 071 564, e-mail: dkaczor@dcr.org.pl

Zastrzegamy ponadto, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, jest zobowiązany do dostarczenia
do siedziby DCR Sp. z o.o.
kopii dokumentu potwierdzającego wpis na listę podmiotów kształcących w Okręgowej
Izbie
Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze, z uwzględnionym miejscem
prowadzenia zajęć teoretycznych na terenieDCR Sp. z .o.o. w Kamiennej Górze.KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca RODO:

Zgodnie
z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”,
Zamawiający informuje Wykonawców, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
w Kamiennej Górze, tel. +48 75 64 59 710.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. jest Pan Jan
Suchecki, mail: iod@dcr.org.pl, tel. +48 697 071 511.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia na organizację
kursu specjalistycznego dla pielęgniarek "Terapia bólu ostrego dla dorosłych" w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji
Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, nr sprawy ZO/5/02/2020 prowadzonym w
trybie zapytania ofertowego.
W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel……….......... - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2020 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się