Wykonywanie usług leśnych z zakresu gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa na terenie Nadleśnictwa Gromnik w roku 2020

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia
1) Przedmiotem Zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa do wykonania na terenie Nadleśnictwa Gromnik (szkółka leśna w Pogórskiej Woli) w roku 2020.
2) Zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.
3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład Przedmiotu Zamówienia zawarty został w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.
4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład Przedmiotu Zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
7) Miejscem realizacji Przedmiotu Zamówienia („Obszar Realizacji”) będzie zasadniczo teren szkółki leśnej w Pogórskiej Woli oraz obiekty bazy nasiennej Nadleśnictwa Gromnik, w których realizowany będzie zbiór nasion.
8) Wskazana w załączniku nr 3 lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji.
9) Postanowienia pkt 7 - 8 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13 do SIWZ).
10) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących Przedmiot Zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania Przedmiotu Zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w Przedmiocie Zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach Przedmiotu Zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji.
Zasady ogólne realizacji Przedmiotu Zamówienia.
1) Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego (Zlecenie). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13 SIWZ).
2) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.).
3) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach szkółki w zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) o chłonności umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach, i innych urządzeniach pracujących na szkółce oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska.
Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) Przedmiotu Zamówienia Podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania Przedmiotu Zamówienia z udziałem Podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić Podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie Przedmiotu Zamówienia (Opcja). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości Przedmiotu Zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności wchodzące w skład Przedmiotu Zamówienia: prace ciągnikiem, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.02.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Generała Andersa 1
Gromnik 33-180
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Gromnik
Generała Andersa 1
Gromnik 33-180
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się