Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w zakresie: ABC Przedsiębiorczości dla 40 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w zakresie: ABC Przedsiębiorczości dla 40 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy ze środków Funduszu Pracy. Wspólny słownik zamówień 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego.
2. Szkolenie będzie realizowane w III grupach, dla każdej grupy zostanie ustalony odrębny termin szkolenia, uzgodniony z Zamawiającym przed podpisaniem umowy.
3. Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do założenia i prowadzenia własnej firmy.
4. Program szkolenia musi zawierać co najmniej następujące zagadnienia:
- akty prawne regulujące zasady prowadzenia firmy,
- wybór formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
- rejestrowanie firmy, z uwzględnieniem rejestracji przez Internet (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, ZUS, bank),
- wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej,
- prawo pracy,
- zagadnienia finansowo-księgowe (zasady sporządzania Księgi Przychodów i Rozchodów, dokumentacja księgowa, rozliczenia z ZUSem i Urzędem Skarbowym),
- Biznes Plan,
- reklama w firmie,
- egzamin wewnętrzny (1 godzina).

5. Program szkolenia wraz z egzaminem musi być zrealizowany w łącznym wymiarze 25 godzin zegarowych dla każdej grupy. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut.
6. Kurs łącznie z egzaminem wewnętrznym musi być zrealizowany w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych dla każdej grupy, przy czym tygodniowy wymiar zajęć musi wynosić przeciętnie nie mniej niż 25 godzin, natomiast dzienny wymiar zajęć nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych.
7. Zajęcia muszą odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00.
8. Program szkolenia winien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych, dostępne w bazach danych prowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej znajdujących się na stronie internetowej: www.kwalifikacje.praca.gov.pl
9. Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zawierającego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.
UWAGA! Instytucje szkoleniowe, które wydają zaświadczenia zgodne z wzorem określonym w § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) muszą dołączyć do tego zaświadczenia suplement zawierający: okres trwania szkolenia oraz tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych. Suplement musi być jednoznacznie powiązany z zaświadczeniem, do którego został wydany, tzn. musi zawierać numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem.
Zamawiający zastrzega sobie, prawo uczestnictwa wyznaczonego pracownika urzędu w egzaminie, w celu zapewnienia wysokiej jakości szkolenia oraz rzetelnego potwierdzenia zdobytej wiedzy merytorycznej i/lub praktycznej szkolenia.
10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia napoje (zimne np. woda mineralna i gorące np. kawa, herbata) oraz drobny poczęstunek (ciastka kruche – co najmniej 5 szt./1 osobę lub drożdżówkę – co najmniej 1 szt./1 osobę) oraz owoce (np. jabłka – co najmniej 1 szt./1 osobę) podczas przerw.
11. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom szkolenia na własność materiały szkoleniowe wspomagające tematykę szkolenia zawierające minimum: podręcznik - rozumiany jako wydawnictwo zwarte, zeszyt A-4 w twardej oprawie klejony lub szyty, zawierający identyfikator ISBN, długopis, ołówek, zakreślacz. Ponadto wymagane jest, aby każdy uczestnik kursu otrzymał wszystkie materiały oraz prezentacje użyte na szkoleniu zapisane w wersji elektronicznej na pendrive o pojemności minimum 2GB.
12. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć wszystkich uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia. Poniesiony przez instytucję szkoleniową wydatek na ten cel nie może zostać ujęty w kalkulacji kosztów i jednocześnie nie może mieć wpływu na cenę szkolenia. Wydatek ten będzie stanowił wkład własny instytucji szkoleniowej.
13. Miejsce szkolenia: 62-400 Słupca (woj. wielkopolskie).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Piastów 2
Słupca 62-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Piastów 2
Słupca 62-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się