Powrót

Dostawa kolektora prowadzącego łańcuch do podajnika zgrzebłowego LOUIZA

» Opis zapytania

Zapraszamy do kolejnej rundy zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe na dostawę:
Poz.1 (340-733-551-0) KOLEKTOR PROWADZĄCY ŁAŃCUCH 4133x197x130mm PODAJNIK ZGRZEB.LOUIZA – 2 kpl.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych zmodernizowanych kolektorów prowadzących łańcuch do podajnika zgrzebłowego LOUIZA typu TKF 500 produkcji LOUISE Fördertechnik GmbH & Co. KG. Właścicielem dokumentacji wykonawczej po modernizacji jest firma P. T.- H INTERMET SP. z o.o.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny.
Informacje dodatkowe podano przy opisie pozycji.
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego - TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, 32-541 Trzebinia wg Incoterms 2020,
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- deklaracja dostawcy, że gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja 12 miesięcy od daty zabudowy, nie dłużej niż 18 miesięcy od daty dostawy.
Wymagane wraz z dostawą dokumenty:
- dowód dostawy,
- świadectwa 3,1 wg PN EN 10204:2006
- świadectwa odbioru wystawionego w oryginale przez Producenta.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w walucie obcej : EURO jednakże w takim wypadku, w celu porównania wartości ofert, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN wg kursu średniego waluty obcej w NBP z dnia 05.02.2020r Tabela A kursów średnich walut obcych nr 024/A/NBP/2020. Rozliczenie faktury nastąpi wówczas w EUR lub w PLN wg średniego kursu w NBP z dn. poprzedzającego wystawienie faktury.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w Opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3. Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie przy pozycji informacji o terminie dostawy liczonym w tygodniach od daty otrzymania zamówienia oraz na jaki rodzaj produktu jest składana oferta.
4. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.
6. Biała lista podatników VAT:
Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT, dla celów rozliczeniowych winien w ofercie wskazać rachunek bankowy, który widnieje na białej liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Jeśli okaże się, po weryfikacji na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka, iż wskazany w ofercie rachunek bankowy nie widnieje na białej liście podatników VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia odpowiednich dokumentów wskazujących na zgłoszenie przedmiotowego rachunku bankowego do Urzędu Skarbowego. Brak udokumentowania powyższego stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
Wykonawcy, którzy nie są podatnikami VAT lub nie są rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej i jednocześnie nie zarejestrowali się jako czynni podatnicy podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, winni przedstawić zaświadczenie z banku w którym jest prowadzony rachunek bankowy wykonawcy.
7.Zastrzeżenia Zamawiającego:
7.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
7.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.02.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się