Realizacja projektu „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” – wybór osób prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci w Miejskim Żłobku w Orzeszu w ramach projektu „Nowy oddział w żłobku w Orzeszu.”

» Opis zapytania

1.2 Przedmiotem zamówienia jest wybór osób prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci w ramach projektu „Nowy oddział w żłobku w Orzeszu”. Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.

Przedmiot zamówienia w podziale na następujące części:
CZĘŚĆ 1 JĘZYK ANGIELSKI 360 zajęć 30 min.
CZĘŚĆ 2 ZAJĘCIA MUZYCZNE 180 zajęć 60 min.
CZĘŚĆ 3 GIMNASTYKA KOREKCYJNA 180 zajęć 30 min.
CZĘŚĆ 4 WARSZTATY TANECZNE DLA DZIECI 180 zajęć 30 min.
CZĘŚĆ 5 ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z UDZIAŁEM PSA 72 zajęcia 60 min.
CZĘŚĆ 6 ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE APARAT MOWY 180 zajęć 60 min.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie zajęć dostosowanych dla dzieci do lat 3 w żłobku z uwzględnieniem potrzeb dzieci.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (zał. Nr 1 do SIWZ ).
1.3. KODY Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia (dot. wszystkich części)
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1.4. Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.
1.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części.
1.6. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: Zamawiający, biorąc pod uwagę dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności uczestniczące w projekcie „Nowy oddział w żłobku w Orzeszu”, nie wymaga dodatkowego dostosowania zajęć do potrzeb osób niepełnosprawnych. (dot. wszystkich części)
1.7. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: m.in. czynności związane z prowadzeniem zajęć dla dzieci w żłobku – w zakresie każdej części zamówienia. UWAGA: Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą świadczących usługę osobiście.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Św. Wawrzyńca 21
Orzesze 43-180
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
Orzesze 43-180
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się