Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla uczestników Projektu „Omnibus Budowlany”

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B z egzaminem i badaniami lekarskimi dla uczestników projektu, o którym mowa w pkt. II.2 siwz.
2) Zamówienie publiczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami normującymi przygotowanie kandydatów na kierowców do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B.
3) Uczestnikami kursu będą uczniowie szkół zawodowych z terenu subregionu tarnowskiego i województwa małopolskiego – uczestnicy projektu Omnibus, w tym osoby z niepełnosprawnościami umożliwiającymi uczestnictwo w kursie.
4) Przy realizacji w/w zamówienia mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
5)Warunki i zakres szkolenia, w tym minimalna ilość godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego dla każdego uczestnika kursu oraz warunki lokalowe i sprzętowepowinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.
6)Wykonawca zapewni warunki lokalowe, sale dydaktyczne i wyposażenie techniczno –dydaktyczne niezbędne do należytego wykonania zamówienia, m.in. plac manewrowy, samochody osobowe do praktycznej nauki jazdy.Miejsce przeprowadzania zajęć teoretycznych: zorganizowane przez Wykonawcę, na terenie miasta Tarnowa.
7) W celach organizacyjnych Istnieje możliwość dzielenia poszczególnych grup kursu na mniejsze grupy osób.
8) Miejsce przeprowadzania zajęć praktycznych (jazdy samochodem): Tarnów i okolice w zakresie niezbędnym do zdania egzaminu państwowego, przy czym miejsce rozpoczęcia i zakończenia każdej lekcji zajęć praktycznych (jazda samochodem) musi znajdować się na terenie Tarnowa.
9) Egzamin państwowy przeprowadzany powinien być przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie.
10) Zamawiający w celu realizacji zamówienia, przed przekazaniem listy uczestników kursów, zawrze z Wykonawcą jako podmiotem przetwarzającym pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu, w imieniu Zamawiającego jako ich administratora,. Wykonawca będzie mógł przetwarzać te dane osobowe wyłącznie w celu wykonywania usług związanych z realizacja przedmiotu umowy i zgodnie z wymaganymi określonymi przez właściwe przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepisy prawa krajowego. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu zostanie zawarta przez Strony na czas określony nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia okresu trwałości Projektu.
11) W przypadku, gdy w śród uczestników kursu znajdą się osoby niepełnosprawne –spełniające wymaganie zdrowotne dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B,
organizacja, programy i formy szkolenia zostaną dostosowane do ich potrzeb.
12) Szczegółowy harmonogram zostanie przygotowany przez Zamawiającego i uzgodniony z Wykonawcą przed podpisaniem umowy.

13) Zamówienie podzielone jest na 2 odrębne części:
Część 1:Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B -I grupa dla 15 osób w okresie do 12-06-2020 r. zgodnie z harmonogramem.

Część 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B -II grupa dla 15 osób w okresie do 12-06-2020 r. zgodnie z harmonogramem.

14) Każda część zamówienia obejmuje:
a) zajęcia teoretyczne, obejmujące min. 30 godzin (1 godzina = 45 minut zegarowych) wykładów i ćwiczeń oraz materiały dydaktyczne,
b) zajęcia praktyczne w zakresie kierowania pojazdem, obejmujące min. 30 godzin (1 godzina=60 minut zegarowych) jazdy przystosowanym samochodem będącym w dyspozycji Wykonawcy.
c) naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych,
d) zorganizowanie i opłacenie badań lekarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami osobowymi, dla każdego kursanta wraz z wydaniem w/w orzeczenia.W przypadku orzeczenia w odniesieniu do zgłoszonego uczestnika przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu, zostanie on zastąpiony przez kolejną wskazaną przez Zamawiającego osobę. W takim przypadku koszty badań lekarskich tej osoby pokryje ona sama.
e)przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego;w przypadku niezdania egzaminu, Wykonawca zapewni możliwość podejścia do drugiego egzaminu wewnętrznego. Każdy kolejny egzamin wewnętrzny odbywa się według ustaleń pomiędzy Wykonawcą a osobą przystępującą do egzaminu. Ewentualna dodatkowa odpłatność ponoszona przez uczestnika nie może przekroczyć kwoty 50 ,00 zł.
f)zgłoszenie i opłacenie pierwszego podejścia do egzaminu państwowego (część teoretyczna i praktyczna),
g) wydanie zaświadczenia uprawniającego do przystąpienia do egzaminu w Ośrodku Ruchu Drogowego. Listę osób, którym wydano zaświadczenie wraz z kopiami wydanych zaświadczeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
h) przeprowadzenie w cenie zamówienia dla uczestników2 godzin zegarowych indywidualnego ćwiczenia zdawania testu egzaminacyjnego w warunkach analogicznych jak podczas egzaminu zewnętrznego, przy udziale instruktora.
i) uzgodnienie z Zamawiającym przed podpisaniem umowy harmonogramu zajęć kursu uwzględniającego ograniczenia uczestników, związane z obowiązkami szkolnymi i możliwościami dojazdu i powrotu do miejsca zamieszkania,
j) uwzględnienie ewentualnych obustronnie uzgodnionych zmian w sposobie realizacji zamówienia, wynikających z okoliczności niezależnych od Zamawiającego, w szczególności zmian w harmonogramach zajęć szkolnych ,

15) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wśród uczestników kursu ankiety oceniającej merytoryczną i techniczną stronę przebiegu kursu.
16) Wykonawca zobowiązuje się prowadzić rzetelną dokumentację projektową:
- dziennik zajęć,
- listy obecności uczestników kursu.
17) Wykonawca, pod rygorem naliczenia kar umownych, zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o:
a) nie zgłoszeniu się uczestnika na pierwsze zajęcia teoretyczne lub praktyczne,
b) przerwaniu kursu lub rezygnacji z uczestnictwa; w terminie 5 dni od stwierdzenia dwóch kolejnych nieobecności na zajęciach teoretycznych lub praktycznych lub uzyskania informacji o rezygnacji uczestnika,
c) innych okolicznościach, które mają wpływ na realizację zamówienia zgodnie z umową.
18)Za realizację zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie stanowiące iloczyn ofertowej kwoty za wykonanie usługi na rzecz jednego uczestnika oraz ilości uczestników, którzy ukończyli kurs y w okresie określonym w Rozdz. III pkt 3 ppkt 13).
19) Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury/ rachunku wystawionego przez Wykonawcę po protokolarnym stwierdzeniu prawidłowego wykonania umowy
20) W dokumentacji rozliczeniowej, na podstawie której obliczana będzie kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy, należy wskazać uczniów, którzy spełnili łącznie niżej wymienione warunki:
- posiadają orzeczenie lekarskie opłacone przez Wykonawcę,
- ukończyli kurs teoretyczny i praktyczny prawa jazdy, oraz odbyli ćwiczenia o których mowa w Rozdz. III pkt 3. 14 h) siwz,
- zdali egzamin wewnętrzny w trybie opisanym w Rozdz. III pkt. 3.14 e) siwz,
- posiadają opłacony egzamin teoretyczny i praktyczny w Ośrodku Ruchu Drogowego.
21)Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kursów w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia przez osoby wskazane przez Zleceniodawcę oraz Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą oraz inne instytucje uprawnione do kontroli realizacji projektów współfinansowanych w ramach Unii Europejskiej.
22)Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, przez siebie oraz instytucje uprawnione do kontroli dokumentacji niniejszego projektu do końca ustawowo wyznaczonego okresu archiwizacji tego typu dokumentów, nie później jednak niż do końca okresu trwałości projektu.
23) Wykonawca będzie zobowiązany do oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem Europejskiego Funduszu Społecznego, logotypem województwa małopolskiego, wraz
z informacją o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także logiem i nazwą projektu wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia oraz pomieszczeń, w których będą odbywały się kursy, zgodnie
z obowiązującymi zasadami dotyczącymi oznaczania Projektu.
24) Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC)w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku upływu okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu niezwłocznie, bez wezwania, dokumenty potwierdzające kontynuację ochrony ubezpieczeniowej na dalszy okres realizacji zamówienia, na warunkach nie gorszych niż wyżej określone.
25)Warunki wykonania zamówienia zawarte są również we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2020 | 15:30


» Lokalizacja

ul. Legionów 15
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Budowlanych
ul. Legionów 15
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się