Wycinka drzew oraz prace pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących na terenie miasta i gminy Olesno

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew oraz prace pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących na terenie miasta i gminy Olesno zgodnie z poniższym wykazem:
3.1.1. Zabiegi pielęgnacyjne drzew - termin realizacji do 14.03.2020r.
• 4 modrzewie rosnące w Oleśnie przy ulicy Głogowej – przycięcie gałęzi zwisających nad ulicą, redukcja korony,
• Redukcja korony/cięcia techniczne - dąb przy ul. Grunwaldzkiej,
• Cięcia sanitarne - lipa przy drodze Olesno – Wachów,
• Cięcia sanitarne - 3 drzew (jesion + 2 akacje) z parku przy posesji w Oleśnie ul. Konopnickiej 12,
• Cięcia sanitarne, usunięcie jemioły - drzewa na terenie placu zabaw w Oleśnie przy ul. Brunona Aleksandra – buk zwyczajny, dąb czerwony, robinia akacjowa,
• Cięcia sanitarne, usuniecie jemioły - dąb czerwony i robinia akacjowa na terenie placu zabaw w Oleśnie przy ul. Kilińskiego,
• Cięcia sanitarne - grab pospolity na terenie szkoły w Wachowie,
• Cięcia sanitarne, redukcja koron, usunięcie jemioły - morwa, dwie lipy drobnolistne na terenie przedszkola publicznego w Łowoszowie,
• Redukcja korony – dąb w Bodzanowicach przy ul. Leśnej,
• Cięcia sanitarne – brzoza w paku miejskim (przy alejce od strony ul. Kościuszki),
• Ciecia sanitarne - 6 lip i 1 klon w parku za MDK w Oleśnie,
• Cięcia sanitarne – morwa, klon jawor, lipa, na boisku wiejskim w Borkach Małych,
• Cięcia sanitarne – 6 drzew tj. 3 drzewa (dąb, klon jawor, dąb) przy ulicy Dębowej, 3 drzewa (klon jawor i dwa dęby) na terenie parkingu przy UM w Oleśnie,
• Usunięcie jemioły z lipy na parkingu przy UM w Oleśnie,
• Redukcja koron 6 wierzb na promenadzie w Oleśnie,
• Cięcia sanitarne 51 drzew, rosnących w pasie ulicy Kolejowej w Starym Oleśnie,
• Cięcia sanitarne 30 drzew wzdłuż ścieżki rowerowej w pasie drogowym ul. Leśnej w Oleśnie oraz wycinka zakrzewień na długości około 2,5km.jednostronnie.
• Przycięcie odrostów drzew i zakrzewień wzdłuż ścieżki rowerowej w pasie drogowym ul. Wachowskiej relacji Olesno –Wachów na długości około 2km. jednostronnie.
3.1.2. Wycinka drzew – termin realizacji do 29.02.2020r.
• 1 sztuka drzewa z gatunku wierzba płacząca o obwodzie pnia 177 cm, rosnąca w Oleśnie przy ulicy Słonecznej, na działce nr 4094, arkusz mapy 1, obręb Olesno
• 1 sztuka drzewa z gatunku klon jawor o obwodzie pnia 74 cm, rosnący w Oleśnie przy ulicy Krasickiego, na działce nr 1614, obręb Olesno
• 1 sztuka drzewa z gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 182 cm, rosnący w Oleśnie w sąsiedztwie parku miejskiego, na działce nr 2397, obręb Olesno
• 6 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 142 cm, 134 cm, 104 cm, 152 cm, 150 cm, 108 cm, rosnące w parku miejskim Oleśnie (od ulicy Kościuszki), działka nr 2386
• 1 sztuka drzewa z gatunku klon jawor o obwodzie pnia 187 cm (DRZEWO POZOSTAWIĆ NA MIEJSCU), 1 sztuka drzewa z gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 182 cm, 1 sztuka drzewa z gatunku świerk kłujący o obwodzie pnia 44 cm, rosnące w „małym” parku w Oleśnie, na działkach nr 2983 i 3020, obręb Olesno
• 1 sztuka drzewa z gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 234 cm, rosnący w Bodzanowicach przy ulicy Leśnej, na działce nr 729/414, arkusz mapy 7, obręb Bodzanowice
• 2 sztuki drzew z gatunku świerk pospolity o obwodach pni: 142 cm i 127 cm, rosnące w Oleśnie na terenie placu zabaw przy ulicy Brunona Aleksandra, działka nr 1664
• 5 sztuk drzew z gatunku klon srebrzysty o obwodach pni: 70 cm, 54 cm, wielopniowy: 70 cm, 57 cm, 30 cm, wielopniowy: 45 cm, 49 cm, 42 cm, wielopniowy: 42 cm, 38 cm, 22 cm, 1 sztuki drzewa z gatunku klon pospolity wielopniowy: 66 cm, 32 cm, 45 cm, oraz 1 sztuka świerka pospolitego rozwidlającego się na dwa pnie: 54 cm i 46 cm, rosnące w Oleśnie na terenie placu zabaw przy ulicy Kilińskiego, działka nr 3828 w Oleśnie
• 3 sztuki drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 137 cm, 139 cm, 145 cm, oraz 2 sztuki drzew z gatunku olsza czarna o obwodach pni: 89 cm, 97 cm, rosnące w Łowoszowie na terenie boiska wiejskiego, działka nr 56
• 4 sztuki drzew z gatunku klon zwyczajny o obwodach pni: 119 cm, 56 cm, 145 cm, 155 cm oraz 1 sztuka drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia: 90 cm, rosnące w Borkach Małych na terenie boiska wiejskiego, działka nr 56
• 1 sztuka drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 156 cm, rosnąca w Oleśnie w parku za MDK w Oleśnie, działka nr 4452 – spr. Nr 8 (DRZEWO POZOSTAWIĆ NA MIEJSCU)
• 1 sztuka drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia: 85 cm, rosnąca w Oleśnie przy ulicy Krzywej w Oleśnie, działka nr 1829
• 1 sztuka drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia: 155 cm, rosnąca w Oleśnie przy ulicy Sądowej w Oleśnie, działka nr 1737
• 4 drzewa gatunków owocowych o obwodach pni: 58 cm, 109 cm, 76, dwupniowe: 109 cm i 65 cm, rosnące w Oleśnie przy ulicy Częstochowskiej, działka nr 1969
• 1 sztuka drzewa z gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia: 83 cm, rosnąca w Kolonii Łomnickiej na boisku wiejskim, działka nr 81/5
• 1 sztuka drzewa z gatunku klon zwyczajny, rozwidlający się na dwa pnie o obwodach: 178 cm i 165 cm, rosnący w Oleśnie przy ulicy Dworcowej, działka nr 4853
• 1 sztuka drzewa z gatunku wierzba krucha, dwupniowa: 140cm, 100cm, 1 sztuka drzewa z gatunku modrzew europejski o obwodzie pnia 80cm, 1 sztuka drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 130cm, rosnące na działce nr 1758 w Oleśnie (promenada).
• frezowanie 41 sztuk pni pozostałych po wycince drzew na głębokość co najmniej 15 cm poniżej gruntu, uzupełnieniu ziemi w miejscu frezowania pni,
• Drzewa, gałęzie pochodzące z wycinki drzew oraz prac pielęgnacyjnych w koronach drzew stanowią własność wykonawcy z wyjątkiem:
• -1 sztuka drzewa z gatunku klon jawor o obwodzie pnia 187 cm (DRZEWO POZOSTAWIĆ NA MIEJSCU), rosnący w „małym” parku w Oleśnie, na działkach nr 2983 i 3020, obręb Olesno,
• - 1 sztuka drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 156 cm, rosnąca w Oleśnie w parku za MDK w Oleśnie, działka nr 4452 – spr. Nr 8 (DRZEWO POZOSTAWIĆ NA MIEJSCU),
3.2. Zabiegi pielęgnacyjne należy przeprowadzić zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Powinny one polegać przede wszystkim na przycięciu gałęzi stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa, a także na przycięciu korony oraz wykonaniu cięć prześwietlających - odmładzających drzewa, celem zminimalizowania ewentualnych zagrożeń oraz poprawy warunków życia i dalszego ich rozwoju. Należy również przeprowadzić redukcję koron drzew.
3.3. Prace należy przeprowadzić w sposób nie kolidujący z pozostałymi drzewami.
3.4.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie narzędzia i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia.
3.5. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania niezbędnych uzgodnień z odpowiednimi służbami, w tym, w razie konieczności z zarządcą sieci energetycznej i telefonicznej.
3.6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, a także do wykonywania prac w pasie drogowym w sposób nie powodujący kolizji z uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego.
3.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac.
3.8. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z bezpośrednią realizacją zamówienia (tj. w szczególności: pracowników fizycznych, kierowców samochodów) w ramach realizacji niniejszej umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zawartej z Wykonawcą lub podwykonawcą.
3.9. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do 10 dni, przedstawi dokumenty potwierdzające sposób zatrudnienia wymaganych osób, w szczególności potwierdzających, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
3.10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów, o których mowa w ust. 2, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
3.11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Pieloka 21
Olesno 46-300
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Olesna
ul. Pieloka 21
Olesno 46-300
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się