Szkolenie dla kadry menedżerskiej UDT pt. „Zarządzanie kulturą organizacyjną

» Opis zapytania

Nazwa: "Zarządzanie kulturą organizacyjną"
Opis: Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla kadry menedżerskiej UDT
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Doświadczenie firmy (Realizacja przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat szkoleń z tematyki zamawianej dla wyższej kadry menedżerskiej.)
Doświadczenie trenera - w oparciu o dołączone do oferty CV (Doświadczenie trenera wskazanego przez Wykonawcę w prowadzeniu szkoleń dla kadry menedżerskiej w firmach inżynieryjno-technicznych/ administracji państwowej w prowadzeniu szkoleń, warsztatów o podobnej tematyce.)
Menedżerskie doświadczenie trenera - w oparciu o dołączone do oferty CV ( Zamawiający wymaga, aby trener wskazany przez Wykonawcę posiadał doświadczenie menedżerskie. Przy ocenie będzie brana pod uwagę wielkość firmy, rozpiętość kierowania oraz szczebel zarządzania.)
Weryfikacja wiedzy i doświadczenia trenera w zakresie prowadzenia szkoleń o zamawianej tematyce oraz ocena prezentacji programu (Jest to drugi etap oceny ofert, do którego zostaną zaproszone maksymalnie 3 firmy, które w pierwszym etapie otrzymają najwyższą liczbę punków.
W trakcie spotkania członkowie zespołu Zamawiającego dokonają oceny prezentacji programu szkolenia, jak również weryfikacji kompetencji i doświadczenia trenera. )
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”.)
Warunki płatności (21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić)
Referencje (min. 2 listy referencyjne potwierdzające należyte wykonanie szkoleń o zamawianej tematyce.)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,Urząd Dozoru Technicznego zwraca się
z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty na realizację szkolenia dla kadry menedżerskiej UDT pt. „Zarządzanie kulturą organizacyjną”, według opisu przedmiotu
zamówienia oraz zgodnie z pozycjami wymienionymi w formularzu ofertowym, który
stanowi - Załącznik nr 1. Oferta powinna być zawierać m.in.:
Datę oferty
Dane oferenta
Adresata oferty
Ceny w PLN netto i brutto
Opis przedmiotu zamówienia:
a. opis firmy szkoleniowej,
b. doświadczenie firmy w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce,
c. CV - sylwetki trenera dedykowanych do przeprowadzenia szkolenia,
d. program szkolenia – propozycję programu w oparciu o zawarte w ogłoszeniu
założenia (ostateczny program merytoryczny zostanie opracowany wspólnie z
Zamawiającym,
e. referencje – min. 2 listy
referencyjne potwierdzające należyte wykonanie szkoleń o zamawianej tematyce.
Podpis z pieczęcią osoby
sporządzającej ofertę.
Termin ważności oferty.
Uzupełnione lub wykreślone
oświadczenie RODO zawarte w - Załączniku nr 2.
Informację o spełnianiu/nie
spełnianiu klauzul społecznych zgodnie z - Załącznikiem nr
3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAPrzedmiot zamówienia - Realizacja
usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia zamkniętego pt. „Zarządzanie
kulturą organizacyjną”.Usługa
szkoleniowa - zgodnie z art. 43 ust. 1
pkt.29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oświadczamy, że szkolenie jest wydarzeniem
mającym na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i jest w całości
finansowane ze środków publicznych. W związku z powyższym może zostać objęte
zwolnioną stawką VAT.Grupa docelowa - Kadra zarządzająca UDT: Dyrektorzy i Kierownicy komórek organizacyjnych Centrali
oraz Dyrektorzy Oddziałów Terenowych. Grupa
licząca maksymalnie 30 osób.Cele i
oczekiwane efekty −
Przedstawienie zagadnienia oraz
fundamentów kultury organizacji.−
Zapoznanie uczestników z działaniami
i czynnikami niezbędnymi do skutecznej zmiany kultury organizacji.−
Poznanie praktycznych aspektów
procesu zmiany, w tym najczęściej spotykanych pułapek (popełnianych błędów).Informacje
organizacyjne−
Szkolenie powinno być prowadzone
przez trenera z doświadczeniem menedżerskim. −
Czterogodzinne szkolenie stanowić będzie inspirację do poszerzenia wiedzy i przełożenia jej na realia UDT. −
Szkolenie będzie prowadzone przez 1
prowadzącego. −
Szkolenie będzie trwało maksymalnie
4 godziny zegarowe. −
W trakcie szkolenia zostaną
zrealizowane dwie 15-minutowe przerwy kawowe.−
Ogólne
założenia do programu szkolenia (zagadnienia):1.
Kultura organizacyjna−
źródła pochodzenia kultury organizacyjnej−
czym jest oraz czy kadra
kierownicza ma możliwość kształtowania jej2.
Charakterystyka kultury
organizacyjnej−
proces kształtowania się i
funkcje kultury organizacyjnej−
kluczowe elementy i niezbędne
narzędzia−
jakim kierunku przebiega zmiana platformy
kulturowej?−
nowe rodzaje kultur: priorytet
klienta, jakości, doskonalenia, uczenia się−
w jaki sposób można stymulować
zmiany profilu kultury organizacyjnej3.
Profile kultur organizacyjnych−
przykłady koncepcji i profili
kulturowych wybranych firm – analiza przykładów4.
Kształtowanie kultury
organizacyjnej w firmie−
dobre i złe praktyki (pułapki,
najczęściej popełniane błędy). Szczegóły
organizacyjne Termin realizacji szkolenia: 2.04.2020 rok lub 23.04.2020 rok.Miejsce:
obiekt
konferencyjno–hotelowy (zwany dalej obiektem hotelarskim) usytuowany na terenie
województwa zachodniopomorskiego - wyłoniony
w trakcie postępowania przetargowego.Zamawiający zapewnia: salę szkoleniową wraz z odpowiednim wyposażeniem, catering
dla uczestników szkolenia i trenera, dwie przerwy kawowe w trakcie szkolenia
(15 minutowe).Wykonawca zapewnia: 1
trenera prowadzącego szkolenie ewentualny transport i nocleg trenera, imienny
certyfikat/ zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz materiały szkoleniowe w
cenie szkolenia dla wszystkich uczestników. Informacje dodatkowe: W cenie oferty proszę ująć wszystkie koszty
niezbędne do realizacji usługi, w szczególności: materiały szkoleniowe dla
wszystkich uczestników, certyfikat ukończenia szkolenia, itp.
WARUNKI WYBORU OFERTY/ WYKONAWCY I Etap – ocena złożonych ofert 1. Cena – 40% 2. Doświadczenie firmy – 10%3. Doświadczenie trenera – 10%4. Menedżerskie doświadczenie trenera – 10%II etap – spotkanie weryfikacja wiedzy i
doświadczenia trenera5. Weryfikacja wiedzy i doświadczenia trenera w zakresie prowadzenia szkoleń o
zamawianej tematyce w trakcie spotkania oraz ocena prezentacji programu – 30%.
W celu oceny oferty zostanie
powołana min. dwuosobowa komisja.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY−
Przedmiotem umowy jest realizacja
usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia zamkniętego.− Szkoleniem będzie objęta grupa
maksymalnie 30 pracowników Zamawiającego, stanowiących jedną grupę szkoleniową.− Szkolenie będzie prowadzone przez 1
prowadzącego.− Szkolenie będzie trwało maksymalnie
4 godziny zegarowe. W trakcie szkolenia zostaną zrealizowane dwie 15-minutowe
przerwy kawowe i obiad na zakończenie szkolenia.− Zamawiający ma prawo do dokonania
kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia.− Szkolenie zostanie zrealizowane
zgodnie określonym przez Zamawiającego programem, w wyznaczonym miejscu i czasie (zgodnie z przedstawionymi w zapytaniu
założeniami). − Zamawiający oświadcza, iż usługa
jest w całości finansowana ze środków publicznych.− W przypadku niedotrzymania terminu
realizacji szkolenia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 70%
wynagrodzenia za szkolenie brutto.
− W przypadku niedotrzymania
pozostałych warunków realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, za każdy
przypadek naruszenia. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 100%
wynagrodzenia za szkolenie brutto.
WARUNKI PŁATNOŚCI Należność będzie płatna przelewem na
rachunek bankowy wskazany na fakturze przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od
daty otrzymania faktury.Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.Faktura będzie wystawiona i wysyłana
na: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, NIP
522-000-46-17.Informacje o RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,
Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją usługi w zakresie
przeprowadzenia szkolenia zamkniętego pt. „Zarządzanie kulturą organizacyjną”
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 2, bądź art. 97 ust. 1a ustawy Pzp;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 4 ustawy Pzp ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Okres
ważności oferty: min. 60 dni.W przypadku pytań dotyczących oferty, prosimy o kontakt za
pośrednictwem Platformy zakupowej – Przycisk: „Wyślij wiadomość”. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem
wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Termin nadsyłania ofert upływa 17.02.2020 r., godz. 14.00, pod uwagę będą
brane jedynie oferty złożone na platformie.

W przypadku pytań:

- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel 22 57 22 451

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.02.2020 | 14:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

UDT


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się