„Realizacja szkoleń specjalistycznych dających dodatkowe kwalifikacje, zwiększających szanse na rynku pracy dla uczniów oraz podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku objętych wsparciem w projekcie „Wykształceni zawodowcy”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenia usługi pn. „Realizacja szkoleń specjalistycznych dających dodatkowe kwalifikacje, zwiększających szanse na rynku pracy dla uczniów oraz podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku objętych wsparciem w projekcie „Wykształceni zawodowcy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe, zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące części:
a. część 1 - „Przeprowadzenie szkolenia z obszaru języka obcego branżowego”:
b. część 2 - „Przeprowadzenie szkoleń z obszaru elektrotechnicznego”.
3. Część nr 1 – Przeprowadzenie szkoleń z obszaru języka obcego branżowego, tj. Szkolenie „Język angielski w branży mechanicznej” wraz z zewnętrznymi egzaminami certyfikacyjnymi potwierdzającymi nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych dla 10 uczniów (1 grupa), w łącznym wymiarze 60 godz. dydaktycznych zajęć (1 godz. = 45 min. zajęć). Zajęcia będą realizowane w okresie od 03.2020 do 30.06.2020 r., w oparciu o harmonogram ustalony przez Zamawiającego. Planuje się realizację zajęć z częstotliwością 4 - 6 godz. tygodniowo.
4. Część nr 2 – Przeprowadzenie szkoleń z obszaru elektrotechnicznego tj. Szkolenie „Kurs eksploatacji urządzeń instalacji - 1kV” wraz z zewnętrznymi egzaminami certyfikacyjnymi potwierdzającymi nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych dla 10 uczniów (1 grupa) oraz dla 2 nauczycieli (1 grupa), w wymiarze 30 godz. dydaktycznych zajęć dla jednej grupy, tj. w łącznym wymiarze 60 godz. dydaktycznych zajęć (1 godz. = 45 min. zajęć). Zajęcia będą prowadzone w okresie od 04.2020 do 30.06.2020 r. w oparciu o harmonogram ustalony przez Zamawiającego.
5. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych potwierdzających nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych.
6. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w szczególności osób, do których obowiązków należy obsługa biurowa szkoleń oraz koordynacja szkoleń.
7. Szerzej w SIWZZłóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Szkolna 1
Świdnik 21-045
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego
ul. Szkolna 1
Świdnik 21-045
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się