Zakup wraz z dostawą i montażem pracowni językowej w związku z realizacją projektu „Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM PRACOWNI JĘZYKOWEJ w związku z realizacją projektu pn. „Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Pracownia ma powstać w sali lekcyjnej w kształcie prostokąta o wymiarach 696 cm x 573 cm według aranżacji wykonawcy i w uzgodnieniu z zamawiającym.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Wykaz sprzętu wykazany w tabeli SIWZ- dostępny na stronie http://bip.cuwluban.nv.pl/m,31,zamowienia-publiczne.html
4. Warunki dotyczące dostawy:
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany.
Wykonawca załączy do formularza oferty wykaz oferowanego sprzętu z podaniem parametrów technicznych – w celu zweryfikowania czy oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty transportu, rozładunku, wniesienia do wskazanego pomieszczenia oraz montażu.
Dostawa i montaż sprzętu odbędzie się w terminie uprzednio uzgodnieniu z Zamawiającym, na koszt Wykonawcy.

Miejsca dostawy i montażu sprzętu:
 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, ul. Kopernika 15, 59-800 Lubań
5. Gwarancja
Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na oferowany sprzęt i montaż zgodnie z przedstawioną ofertą – minimalny okres gwarancji to 24 miesiące.
Wszystkie karty i warunki gwarancyjne zostaną przekazane wraz z protokołem zdawczo –odbiorczym przedmiotu zamówienia. Termin gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia bez uwag.
6. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
32350000-1- części sprzętu dźwiękowego i wideo
32340000-8- Mikrofony i głośniki
51310000-8- Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo
30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami
30213100-6 - Komputery przenośne
30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
38653400-1 – Ekrany projekcyjne
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
39160000-0- Meble szkolne


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

PLAC SZARYCH SZEREGÓW 4
LUBAŃ 59-800
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ
PLAC SZARYCH SZEREGÓW 4
LUBAŃ 59-800
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się