Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla położnych- dziedzina pielęgniarstwo operacyjne.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego dla położnych w dziedzinie pielęgniarstwo operacyjne. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80500000-9 – usługi szkoleniowe.
2.Kurs, nazywany zamiennie szkoleniem, odbywa się w języku polskim.
3.Kurs z części teoretycznej będzie realizowany na auli na terenie Szpitala św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50, Gdańsk 80-462. Na czas kursu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu zgodnie z wymogami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia ( zał. 1B do SIWZ). Staże zostaną zapewnione przez Wykonawcę w Podmiotach Leczniczych zlokalizowanych na terenie Miasta Gdańska.
4.Kurs należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w oparciu o:
a.Ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 123 późn. zm.) dotyczącą kursów kwalifikacyjnych,
b.Zgodnie z obowiązującym programem kształcenia dla kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie wskazanej dla przedmiotu zamówienia, zwanym dalej Programem, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia i opublikowanym na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, zwanym dalej CKPPiP ( adres strony: http://www.ckppip.edu.pl/ [ścieżka: -> programy szkolenia -> kursy kwalifikacyjne->Program kursu kwalifikacyjnego dla położnych->Pielęgniarstwo operacyjne] )
5.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
-programu kształcenia, o którym mowa w art. 78 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 123 późn. zm.),
-kadry dydaktycznej, o kwalifikacjach odpowiednich dla przedmiotowego rodzaju kształcenia, zgodnych ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia odpowiednio dla przedmiotowego kursu,
-bazy dydaktycznej dostosowanej do wskazanej liczby uczestników i wyposażonej w środki dydaktyczne, odpowiednie do realizacji programu kształcenia, w tym dla szkolenia praktycznego i teoretycznego, zgodnie z zalecanymi metodami dydaktycznymi dla przedmiotowego kursu,
-wewnętrznego systemu monitorowania jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny.
6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego oraz ilości, zawarty jest w zał. nr 1B do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w zał. 6 do SIWZ – Projekt umowy .Wykonawca wypełniając wskazane pozycje w zał. 1B do SIWZ potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.
7.Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy (zał. nr 6 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Nowe Ogrody 1-6
Gdańsk 80-803
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nowe Ogrody 1-6
Gdańsk 80-803
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się