DOSTAWA PREPARATÓW CHEMICZNYCH

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów chemicznych specjalnych zgodnych z normami i opisami zawartymi w formularzu cenowym – zał. nr 5 do SIWZ, na potrzeby Sł. ZZLT, do magazynu służby znajdującego się na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, ul. Silniki 1 w Poznaniu, w godzinach od 8:00 do 14:00. Koszt transportu pokryje Wykonawca i wliczy w koszt dostawy.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; zamówienie składa się z 87 zadań; szczegółowy opis oraz wymagane parametry jakościowe produktów zawarte zostały w zał. nr 5 do SIWZ (formularz cenowy).
3.Zamawiający przewiduje prawo opcji zgodnie z art. 34 ust.5 uPzp do ilości asortymentu wskazanych w formularzu cenowym dla zadań : 84 -termin realizacji opcji zgodnie ze złożoną ofertą; 85, 86, 87 - termin realizacji opcji – do 30.11.2020r.
a) Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Realizowanie opcji będzie odbywało się w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym tj. załączniku nr 5 do siwz. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za dostawy w ramach prawa opcji
b) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
c) Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o uruchomieniu prawa opcji.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.02.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Ul. Silniki 1
Poznań 61-325
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Ul. Silniki 1
Poznań 61-325
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się