Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość III.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość III, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski.
Przedmiot zamówienia dla każdej z części wykazany został w formularzach cenowych stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień:
39162100-6, 30190000-7, 22111000-1, 39220000-0, 39711000-9, 39711100-0, 39711200-1, 39711400-3, 39513000-1, 39151200-7, 39162110-9, 42923000-2, 30170000-1, 38410000-2, 38552000-9, 18100000-0, 44300000-3, 14600000-7, 24100000-5, 39162110-9, 31700000-3, 48000000-8.
Oferowane produkty, sprzęt i urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne i oryginalnie zapakowane, a także muszą spełniać określone przez Zamawiającego wymagania techniczno-funkcjonalne. Oferowane artykuły sprzęt i urządzenia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i jakości.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych niż wymagane przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zaoferowanego produktu spoczywa na Wykonawcy.
Przekazanie dostarczonego przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT i ważności gwarancji.
W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć karty gwarancyjne oferowanego sprzętu i urządzeń.
Odbiorcami przedmiotu zamówienia są następujące placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski:
1) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25, 88-100 Inowrocław;
2) Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, aleja Sienkiewicza 33, 88-100 Inowrocław;
3) Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu, ul. Józefa Krzymińskiego 8, 88-100 Inowrocław;
4) Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław;
5) Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, Solankowa 21, 88-100 Inowrocław;
6) Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-150 Kruszwica;
7) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu, Kościelec 125, 88-170 Pakość;
8) Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach, Kobylniki 3, 88-150 Kobylniki;
9) Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25, 88-100 Inowrocław;
Do oferty Wykonawca załączy wypełnione formularze cenowe oferowanych produktów oraz opisy techniczne produktów sporządzone przez Wykonawcę, zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia ze wskazaniem m. in. nazwy urządzenia, modelu, nazwę producenta oraz wszystkich wymaganych cech, funkcji lub parametrów, w celu wykazania zgodności z wymaganiami Zamawiającego stanowiące załącznik do formularza cenowego.
W przypadku niedołączenia opisów technicznych do oferty, oferta zostanie odrzucona. Oferta będzie podlegała odrzuceniu również w przypadku gdy Wykonawca załączy opis techniczny oferowanych produktów, który nie będzie potwierdzał zgodności z wymaganiami Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia podzielono na 13 części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

aleja Ratuszowa 36-38
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Powiat Inowrocławski
aleja Ratuszowa 36-38
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się