Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie w ramach kampanii społecznej Paragrafy bez Gafy w ramach projektu Tworzenie Sprawiedliwych Miast warsztatów dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych z zakresu prawa lokalowego, konsumenckiego oraz prawa pracy przez Edukatora lub Edukatorkę w 2 subregionach Wielkopolski: leszczyńskim lub kaliskim - ROPS.X.2205/2/2020

» Opis zapytania

Nazwa: Cena wykonania zamówienia
Opis: Wykonawca wpisuje cenę netto wykonania zamówienia oraz wybiera właściwą stawkę VAT. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną, to podaje cenę netto zawierającą wszystkie koszty wykonania zamówienia i wybiera VAT – „nie podlega” (podana kwota jest jednocześnie ceną brutto wykonania zamówienia).
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń/warsztatów/kursów/zajęć dla grupy/grup młodzieży. (Wykonawca wpisuje liczbę przeprowadzonych szkoleń/warsztatów/kursów/zajęć dla grupy/grup młodzieży, wypełnia i podpisuje Tabelę nr 2, załącza jej skan oraz skany dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie. Jeżeli Wykonawca nie posiada ww. doświadczenia, to wpisuje "NIE" i załącza podpisany skan Tabeli nr 2 z adnotacją "Nie posiadam")
Wykonawca składa wyłącznie jedną ofertę i tylko na jeden subregion Wielkopolski: leszczyński lub kaliski. (Wykonawca potwierdza spełnienie warunku uczestnictwa: złożenie wyłącznie jednej oferty i tylko na jeden subregion (TAK) oraz określa subregion, na który składa ofertę (TAK, subregion: np. leszczyński).)
Wykonawca spełnia jeden z następujących warunków: a) ma ukończone studia wyższe dotyczące zagadnień prawnych (potwierdzone dyplomem); b) ma ukończone studia wyższe niedotyczące zagadnień prawnych uzupełnione kursem lub szkoleniem z zakresu prawa (potwierdzone dyplomem i certyfikatem lub zaświadczeniem); c) jest w trakcie studiów dotyczących zagadnień prawnych, co najmniej na trzecim roku i wykaże się wydrukiem z systemu USOS zawierającym oceny z semestru poprzedzającego semestr, w którym ogłoszono niniejsze zapytanie ofertowe oraz skanem aktualnej legitymacji studenckiej. (Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu (TAK), wypełnia i podpisuje Tabelę nr 1, załącza jej skan oraz skan dyplomu, certyfikatu, zaświadczenia lub wydruku z systemu USOS i legitymacji studenckiej dokumentujących spełnienie warunku.)
offer_value (Wartość oferty)
Ukończone przedmioty na studiach, kursy lub szkolenia dotyczące zagadnień prawnych związanych z prawem pracy, lokalowym lub konsumenckim potwierdzone zaświadczeniem, certyfikatem, wyciągiem z systemu USOS lub innym dokumentem, pozwalającym Zamawiającemu na weryfikację. (Wykonawca wypełnia i podpisuje Tabelę nr 3, załącza jej skan oraz skany dokumentów potwierdzających ukończone przedmioty na studiach, kursy lub szkolenia dotyczące zagadnień prawnych związanych z prawem pracy, lokalowym lub konsumenckim. Jeżeli Wykonawca nie ukończył ww. przedmiotów, kursów lub szkoleń, to załącza podpisany skan Tabeli nr 3 z adnotacją "Brak".)

Opis i specyfikacja:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia
oferty na przeprowadzenie w ramach kampanii społecznej Paragrafy bez Gafy w
ramach projektu Tworzenie Sprawiedliwych Miast warsztatów dla młodzieży w
szkołach ponadpodstawowych z zakresu prawa lokalowego, konsumenckiego oraz
prawa pracy przez Edukatora lub Edukatorkę w 2 subregionach Wielkopolski: leszczyńskim lub kaliskim.
Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonym pliku

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.02.2020 | 23:59


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się