Dostawa do siedziby Zamawiającego substancji chemicznych.

» Opis zapytania

Nazwa: Dostawa
Opis: Zgodnie z załączoną SIWZ
Ilość: 1 [dostawa]

Wymagania dodatkowe:
Tajemnica Przedsiębiorstwa (Jeśli dotyczy.)
Dokumenty wymagane zgodnie ze SIWZ (O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w SIWZ)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:


OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji


Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w
Częstochowie


42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20


www.pwik.czest.pl,
e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę substancji chemicznych.


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.04.2020


Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
w Przedsiębiorstwie.


Okres realizacji – 12 miesięcy.


Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czestSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.


Termin składania ofert upływa dnia 18.02.2020r. do godz. 11.00.


Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.02.2020r. do godz. 11.05.


Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu
składania ofert.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie
wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie – cena 100%.W załącznikach do postępowania zamieszczono SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia
Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy.
W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:
Zadawania pytań do SIWZ
Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.02.2020 | 11:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

PWIK Częstochowa


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.