„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „ Kurs ECDL BASE lub równoważny”, w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.”

» Opis zapytania

I. Przedmiotem i zakresem zamówienia jest: jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Kurs ECDL Base” lub równoważny z egzaminami dla 36 uczniów/uczennic w wymiarze minimum 80 godzin dla każdej z grup, w roku szkolnym 2019/2020.
W szczególności kurs powinien obejmować przygotowanie teoretyczne, przygotowanie praktyczne oraz egzaminy po każdym module z zakresu ECDL Base lub równoważny.
Zajęcia powinny być prowadzone metodą warsztatową, obejmującą posługiwanie się narzędziami ICT w zastosowaniach praktycznych.
Za równoważny Zamawiający uznaje kurs kończący się certyfikatem wydawanym i uznawanym, co najmniej we wszystkich państwach Unii Europejskiej, posiadający publicznie dostępną listę instytucji wydających go w tych krajach oraz udokumentowany system zapewnienia jakości.
W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że oferowana przez niego usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ ( art.30 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Liczba uczestników ogółem – 36
Liczba grup ogółem – 3
Liczba osób w grupie: minimum 8, maksimum 15
Liczba godzin/grupę – 80
Liczba godzin ogółem – 240

godzina = godzina zegarowa
liczba osób pracujących przy jednym stanowisku podczas zajęć praktycznych = 1 os.

Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia 13 lipca 2020 r.

Kurs dla 36 uczestników/uczestniczek zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2019/2020 – 3 grupy zajęciowe po 15 osób (łącznie 36 osób).

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian liczebności grup w uzasadnionych przypadkach. Łączna ilość uczestników i ilość grup nie ulegnie zmianie. Przy czym Zamawiający zapewnia, iż minimalna liczba osób w jednej grupie wynosi 8 osób, a maksymalna dopuszczalna liczba osób w jednej grupie wynosi 15 osób. Jednakże w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych przez strony możliwa jest zmiana minimalnej i maksymalnej liczby osób w grupie.

Zamawiający wymaga, aby program zajęć był realizowany zgodnie z poniższymi wymaganiami:

1. Kurs musi być przeprowadzony zgodnie ze standardami wyznaczonymi dla kursów ECDL Base lub równoważnych, czyli w 4 modułach tematycznych, z których każdy moduł będzie zakończony egzaminem.
2. Zajęcia przeprowadzone będą z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.
3. Podział godzinowy na poszczególne moduły określi Wykonawca bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu w taki sposób, żeby jak najskuteczniej wykorzystać 80 h zegarowych na grupę dla realizacji pełnego zakresu kursu.
4. Zajęcia przeprowadzane będą z wykorzystaniem następujących technik:
• Wykłady teoretyczne wsparte prezentacjami multimedialnymi.
• Ćwiczenia z wykorzystaniem komputerów z możliwością bezpośredniej pracy na komputerze na stanowiskach roboczych z dostępem do Internetu (na każdym stanowisku 1 os.).
• Dyskusje z uczestnikami zajęć i indywidualna pomoc w zakresie nabycia praktycznych umiejętności i zastosowania omawianych zagadnień stosownie do posiadanego stopnia zaawansowania informatycznego uczestnika.
• Ćwiczenia praktyczne mające na celu wskazanie i nabycie umiejętności zastosowania omawianych zagadnień w pracy.
• Omówienie systemu i charakteru przeprowadzenia egzaminów kończących zajęcia – przygotowanie uczestników zamierzających przystąpić do egzaminów.

5. Zajęcia powinny się odbywać:
• od poniedziałku do soboty,
• dla uczniów szkół technicznych i zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski tj.:
- Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie
- Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
• w siedzibach w/w szkół w odpowiednio do charakteru zajęć przystosowanych salach lub odpowiednio wyposażonej pracowni zapewnionej przez Wykonawcę. Szkoła zapewnia nieodpłatnie salę wykładową wyposażoną w min. 15 stanowisk komputerowych, projektor multimedialny oraz tablicę. Pozostały sprzęt i oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia kursu zapewnia Wykonawca. Wykonawca zapewnia przeprowadzenie egzaminów w certyfikowanym laboratorium ECDL lub równoważne.
6. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z kierownikiem projektu szczegółowego programu i harmonogramu zajęć dla poszczególnych grup w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, natomiast ewentualnych korekt terminów zajęć nie później niż na 5 dni przed terminem zajęć danej grupy po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji ze strony uczestników projektu. Harmonogram zajęć powinien być dostosowany do planu lekcji i harmonogramu zajęć dodatkowych w projekcie, a zajęcia na kursie powinny być wsparte programami multimedialnymi.
7. Podczas zajęć praktycznych wymagane jest, aby przy jednym stanowisku znajdował się wyłącznie jeden uczestnik kursu. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom kursu odpowiednie wyposażenie techniczne adekwatne do rodzaju kursu, odpowiadającego indywidualnym potrzebom szkoleniowym uczestnika.
8. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę instruktorską do przeprowadzenia kursu.
9. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej.
10. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe w postaci podręcznika z zakresu ECDL Base lub równoważny (po zakończeniu kursu materiały przechodzą na własność uczniów). Komplet materiałów szkoleniowych Wykonawca dostarczy uczestnikom kursu oraz Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
11. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny wypadku oraz przekazania jej Zamawiającemu i poszkodowanemu.
12. Wykonawca zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu, w drodze na kurs i po kursie na sumę 15 000,00 zł oraz przekazania dokumentu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia Zamawiającemu do 5 dni od daty pierwszych zajęć.
13.Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu w certyfikowanym laboratorium ECDL lub równoważnym (w tym: złożenie w imieniu uczestników wniosków o przeprowadzenie egzaminu ECDL lub równoważny, ustalenie egzaminu dla uczestników kursu, poniesienie wszelkich kosztów pierwszego podejścia do egzaminu oraz wydania zaświadczeń, także dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu zbiorczego potwierdzenia dokonania opłat za egzamin, z dowodami wpłat, UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość ustalania terminu egzaminu przez uczestnika kursu osobiście w uzgodnieniu z Wykonawcą). Po pomyślnym zdaniu egzaminów Wykonawca zapewni wydanie uczestnikom kursu certyfikatu oraz plastikowej karty ECDL lub równoważnej. Certyfikat ma być uznawany co najmniej we wszystkich państwach Unii Europejskiej.
14.W przypadku egzaminu poza szkołą ucznia, Wykonawca zapewnia transport na egzamin i z powrotem. Wykonawca po przeprowadzeniu kursu dodatkowo zapewni zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
15.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego m.in.: do stosownego oznaczania materiałów szkoleniowych, dokumentów.
16. Wykonawca zobowiązuje się nie pobierać od uczestników kursu żadnych opłat.
17. Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu szkolenia,
b) program kursu oraz dziennik zajęć,
c) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych
d) kopie wydanych zaświadczeń i certyfikatów oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez uczestników,
e) dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników kursu (min. 6 zdjęć o dobrej jakości, przedstawiających realizację tematyki kursu i uczestników).
18. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją kursu co najmniej do dnia 31.12.2026 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.02.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Żwirki i Wigury 4a
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Zarząd Powiatu Mikołowskiego
Żwirki i Wigury 4a
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się