Sukcesywne dostawy azotu ciekłego

» Opis zapytania

1)Przedmiotem zamówienia są:
a) sukcesywne dostawy azotu ciekłego do zbiorników stacjonarnych posiadanych przez Zamawiającego o pojemnościach 3000 litrów, 500 litrów oraz 200 litrów, zwane dalej przedmiotem zamówienia lub asortymentem w ilości 220 000 kg (wskazana liczba kg zamawianego azotu ciekłego jest wielkością maksymalną). Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyczerpania całości asortymentu w okresie trwania umowy, a tym samym pełnej kwoty umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o faktyczną, ostateczną liczbę dostarczonych kg azotu ciekłego, obliczone na podstawie cen jednostkowych wymienionych w ofercie Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia;
b) najem zbiornika na azot ciekły o pojemności 1000 litrów
2)Dostawy azotu ciekłego będą odbierane przez Zamawiającego sukcesywnie w czasie trwania umowy i wykonywane transportem Wykonawcy na podstawie zamówień składanych telefonicznie lub drogą mailową.
3)Zakup i odbiór azotu ciekłego odbywał się będzie na zasadzie napełniania zbiorników stacjonarnych Zamawiającego oraz zbiornika wynajmowanego Zamawiającemu przez Wykonawcę.
4)Przedmiot umowy winien być wysokiej jakości - zawartość dostarczonego azotu ciekłego - czystość min. 99,99%.
5)Realizacja przedmiotu zamówienia polegała będzie na:
1) sukcesywnym dostarczaniu azotu ciekłego (wg. bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówień) i swym zakresem będzie obejmowała: dostawę transportem Wykonawcy, wykonanie przez Wykonawcę odpowiednich przyłączy umożliwiających napełnianie wszystkich zbiorników oraz napełnienie azotem ciekłym zbiorników. Zamawiający posiada 4 zbiorniki:
a) Zbiornik o poj. 200 litrów znajduje się w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice.
b) Zbiornik o poj. 3000 litrów znajduje się na terenie Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, ul. 75 Pułku Piechoty 1 przy budynku L, 41-500 Chorzów.
c) Zbiornik o poj. 500 litrów znajduje się na terenie Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych,
ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów.
d) Zbiornik o poj. 3000 litrów znajduje się na terenie Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów.
e) oraz do zbiornika o poj. 1000 litrów wynajmowanego od Wykonawcy zlokalizowanego przy budynku Instytutu Chemii UŚ, ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice.
2) najmie zbiornika na azot ciekły o pojemności 1000 litrów w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice i swym zakresem będzie obejmowała: dostawę , rozładunek, umieszczenie zbiornika na azot ciekły w siedzibie Zamawiającego pod ww. adresem, przeszkolenie osoby upoważnionej do odbioru przedmiotu umowy w zakresie zasad jego obsługi, zapewnienie serwisu w celu utrzymania sprawności urządzenia wraz z niezbędnymi przeglądami UDT w całym okresie trwania umowy oraz załadunek i odbiór wynajmowanego zbiornika po zakończeniu realizacji umowy
6)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.02.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.