Dostawy gazów medycznych ciekłych, skroplonych i sprężonych, mieszanin gazów, osprzętu do ich podawania oraz dzierżawa zbiorników, butli i osprzętu - znak sprawy: Z/2/PN/20

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne gazów medycznych ciekłych, skroplonych i sprężonych, mieszanin gazów, osprzętu do ich podawania oraz dzierżawa zbiorników, butli i osprzętu, a także super serwis butli stalowych dla tlenu i podtlenku azotu w ilościach i asortymentach, których opis, rodzaj i szacunkowa ilość zawarte są w pkt. III. SIWZ oraz w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania:
Zadanie 1: Dostawy tlenu ciekłego medycznego wraz z dzierżawą zbiornika:
Dostawy tlenu ciekłego do Szpitala przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu
w ilości 360.000 kg
wraz z dzierżawą zbiornika 6000-11000 litrów z parownicą 1 sztuka

Zadanie 2: Dostawy gazów do krioterapii wraz z dzierżawą zbiorników i butli
Dostawy azotu ciekłego wraz dzierżawą zbiornika
• Dostawy ciekłego azotu do Szpitala przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu
w ilości 35.000 kg wraz z dzierżawą zbiornika 1000 litrów
Dostawy dwutlenku węgla medycznego do krioterapii
• Dostawy dwutlenku węgla do krioterapii w 10 lub 11 litrowych butlach stalowych z syfonem do Szpitala przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu
w ilości 700 kg wraz z dzierżawą 8 butli
Dostawy powietrza ciekłego do krioterapii wraz z dzierżawą zbiornika
• Dostawy powietrza ciekłego do krioterapii do Szpitala przy ul. Rydygiera15/17
w Grudziądzu
w ilości 50.000 kg
wraz z dzierżawą zbiornika o pojemności od 3000 – 4000 l
Zadanie 3: Dostawy gazu medycznego do znieczuleń o składzie 50% O2 + 50 % N2O Entonox lub gazu równoważnego wraz z dzierżawą butli, wózków i zaworów dozujących
• Dostawy gazu medycznego w ilości 300 m3 w butlach stalowych 10 l lub 11 l wyposażonych w zawory zintegrowane wraz z dzierżawą 8 butli do Szpitala przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu
Zamówienie obejmuje również dzierżawę wózków do butli - szt. 2 oraz zaworów dozujących - 2szt., a także dostawy ustników z filtrem w ilości 1500 szt., zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Zadanie 4: Dostawy gazów specjalnych
• Dostawy mieszaniny gazów (N2-80%, CO2-10%, H2-10% ) w butlach stalowych 50 litrowych do Szpitala przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu
w ilości 200 m3 wraz z dzierżawą 3 szt. butli
• Dostawy azotu N2- 100% w butlach stalowych 40 lub 50 litrowych do Szpitala przy ul. Rydygiera 15/17 w ilości 300 m3 wraz z dzierżawą 3szt. butli

Zadanie 5: Dostawy gazów medycznych w butlach
Dostawy tlenu w butlach stalowych do Szpitala przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu
40 litrowych w ilości 2700 m3
10 litrowych w ilości 100 m3
wraz z dzierżawą 12 szt. butli 40 l
Dostawy podtlenku azotu
Dostawy podtlenku azotu w butlach stalowych 7 kg do Szpitala przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu
w ilości 3.600 kg
Super serwis butli stalowych dla tlenu i podtlenku azotu w ilości 1000 szt. (butle są własnością szpitala)
Super serwis dotyczy bieżącej obsługi butli należących do Szpitala przy ich napełnianiu oraz poddawaniu legalizacji przez UDT w przypadkach wpłynięcia terminu ważności dopuszczenia do eksploatacji butli.
Dostawy dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii w butlach stalowych 10 i 40 litrowych do Szpitala przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu
w ilości 1.000 kg
wraz z dzierżawą 10 szt. butli stalowych 10 litrowych i 8 sz. butli stalowych 40 litrowych
Dostawy argonu do celów medycznych w butlach stalowych 5 litrowych do Szpitala przy ul. Rydygiera15/17 w Grudziądzu
w ilości 20 m3 wraz z dzierżawą 3 szt. butli stalowych

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. W trakcie badania
i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każde zadanie oddzielnie.
3. Oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania jakościowe i właściwości określone przez Zamawiającego oraz gwarantować funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.
4. W przypadku dzierżawy zbiornika przez Zamawiającego (dostawy tlenu ciekłego, azotu ciekłego i powietrza ciekłego wraz z dzierżawą zbiorników) do obowiązków Wykonawcy należy dostawa i posadowienie zbiornika na istniejących fundamentach wraz z pełnym oprzyrządowaniem, podłączenie zbiornika do istniejących rozdzielni – dotyczy zbiornika na tlen ciekły oraz do kriokomory – dotyczy zbiornika na ciekłe powietrze. Powyższe czynności należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z warunkami dozoru technicznego.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2019 poz. 499 ze zm.) – dotyczy zadania 1 (tlen), zadania 3 (gaz medyczny do znieczuleń), zadania 5 (tlen i podtlenku azotu).
6. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2019 poz. 175 ze zm.) – dotyczy zadania 2 i 5 (dwutlenek węgla medyczny), zadania 3 (ustniki z filtrem, zawór dozujący).
7. Miejsce realizacji zamówienia:
 sukcesywne dostawy przedmiotu umowy - magazyn medyczny Zamawiającego przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu.
 dostawa i posadowienie zbiorników wraz z pełnym oprzyrządowaniem, podłączenie zbiornika - obiekty Zamawiającego w Grudziądzu przy ul. Rydygiera 15/17.
8. Opis przedmiotu zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
24.11.15.00-0 – gazy medyczne, 24.11.19.00-4 tlen, 24.11.17.00-2 azot, 24.11.18.00 – 3 azot ciekły, 24.11.31.00-0 ciekłe powietrze, 44.61.00.00-9 zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe.
9. Wykonawca winien zaoferować wszystkie pozycje asortymentowe wymienione
w formularzu cenowym, a także podać nazwę producenta oraz nazwę handlową zaoferowanego przedmiotu umowy w zakresie zadań: 1, 2, 3, 5 w miejscach wskazanych w formularzu cenowym.
10. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, znaku towarowego, patentu, pochodzenia, normy – należy przyjąć, że wskazane nazwy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że rozwiązanie równoważne spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego. (podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy).
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez porównanie oferowanego rozwiązania równoważnego z opisanym przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji
o zastosowaniu rozwiązania równoważnego uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji stanowiącej Załączniki do SIWZ. Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w zakresie parametrów przedmiotu zamówienia jednak tylko i wyłączne w sytuacji, gdy Zamawiający dopuścił zaoferowanie przedmiotowego równoważnego przedmiotu zamówienia. Wykonawca oferując przedmiot zamówienia zawierający dopuszczone rozwiązanie równoważne zobowiązany jest do naniesienia w opisie technicznym stosownych zmian.
11. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 5 zadania.
2) Zamawiający nie przewiduje:
a) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.);
b) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy p.z.p. (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p.);
c) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 p.z.p.);
d) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.);
e) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.);
f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 p.z.p.);
g) zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 p.z.p.
3) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
– art. 36a ust. 1 ustawy PZP.
W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy winien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36b ust 1 p.z.p.), firmy tych podwykonawców oraz czy podwykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.02.2020 | 12:30


» Lokalizacja

ul. Rydygiera 15/17
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego
ul. Rydygiera 15/17
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się