Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gołdap w roku 2020

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – : „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej i łowieckiej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Gołdap w roku 2020.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej i łowieckiej, oraz projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:
- załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,
3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. mają charakter szacunkowy.
4) Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
7) Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
Pakiet C Gospodarka łowiecka i łąkowo-rolna prowadzona na terenie całego Nadleśnictwa.
Pakiet D Gospodarka łąkowo-rolna w ramach projektu Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce.
Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.
8) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Gołdap.
9) Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu. („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w załącznikach nr 3.1. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.
10) Postanowienia pkt 7-9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 6 do SIWZ).
11) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.02.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. 1 Maja 33
Gołdap 19-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Gołdap
ul. 1 Maja 33
Gołdap 19-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się