Wycinka drzew i krzewów (bez karczowania) rosnących na terenie działki nr 45/7 obr. 3004 w rejonie ulicy Szosa Polska w Szczecinie

» Opis zapytania

1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wycięcie drzew i krzewów (bez karczowania) w związku z planowaną przez Szczecińskie TBS realizacją inwestycji mieszkaniowej na terenie części działki nr 45/7 obr. 3004 w rejonie ulicy Szosa Polska o powierzchni 2,48 ha w Szczecinie wraz z pracami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego zrealizowania przedmiotowej umowy, w tym wywozem drewna i odpadów i uprzątnięciem terenu.
2. Wycinki drzew i krzewów należy dokonać zgodnie z projektem „Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem” opracowanym przez DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 118/5. Wycinka drzew i krzewów będzie realizowana z uwagi na kolizję z planowaną inwestycją w oparciu o decyzję zezwalającą na wycinkę WGKiOŚ-II.6131.9.71.2018.JJ z późniejszymi zmianami oraz decyzję zezwalającą na niszczenie siedlisk wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WOPN-OG 6401.02.8.2019.PP z dnia 07.02.2019r z późniejszymi zmianami.
Uwaga: Na dzień wszczęcia niniejszego postępowania, zgodnie z uzyskanymi decyzjami RDOŚ i WOŚ UM Szczecin – odpowiednio niszczenie siedlisk gatunków chronionych oraz wycinka drzew i krzewów może odbywać się w terminie do dnia 29.02.2020r. Zamawiający w dniu 28.01.2020r. wystąpił do RDOŚ i WOŚ UM Szczecin o przedłużenie terminów uzyskanych decyzji.
3. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia, stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ obejmuje:
a. Inwentaryzacja zieleni - opis opracowany przez DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 118/5;
b. inwentaryzacja zieleni istniejącej – rysunek opracowaną przez DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 118/5;
c. specyfikacja
d. przedmiar (pomocniczy)
e. decyzję zezwalającą na wycinkę: WGKiOŚ-II.6131.9.71.2018.JJ z późniejszymi zmianami.
Uwaga: dokumenty wymienione w pkt. 3 lit a i c zawierają także zapisy dotyczące karczowania oraz planowanych nasadzeń, które są poza zakresem przedmiotu zamówienia i będą zlecone w drodze odrębnego postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.02.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
Szczecin 70-302
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
Szczecin 70-302
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się