DOSTAWA ODTŁUSZCZACZY, PREPARATÓW KONTAKT i PREPARATÓW PRZECIWZATARCIOWYCH CLEAN THERDZ DLA TAURON WYTWARZANIE S. A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA JAWORZNO III, ŁAZISKA

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w rundzie II i prosimy o udzielenie maksymalnego rabatu na dostawę nw. materiałów:
1) 740-105-104-0 ODTŁUSZCZACZ METAL CLEANER 400ml SPRAY 10,00 szt.
2) 758-603-674-0 PREPERAT PRZECIWZATARCIOWY CLEAN THREADZ 454g 24,00 szt.
3) 740-105-104-0 ODTŁUSZCZACZ METAL CLEANER 400ml SPRAY 24,00 szt.
4) 758-622-712-0 PREPARAT KONTAKT 400ml SPRAY 24,00 szt.
Dla poz. 1 Zamawiający nie dopuszcza zastosowania produktu równoważnego.
Dla pozostałych pozycji Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne innych producentów. Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych właściwościach i parametrach chemicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny. Składając ofertę na produkt równoważny prosimy o dołączenie karty charakterystyki oferowanego produktu celem weryfikacji złożonej oferty.
Adres dostawy dla poz. 1; TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Łaziska ul. Wyzwolenia 30, 43- 170 Łaziska Górne,
Adres dostawy dla poz. 2- 4: TAURON Wytwarzanie S.A. -Oddział Elektrownia Jaworzno III ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno;
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• wymagany dowód dostawy,
ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta dotyczyć musi wszystkich pozycji wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym.
Oferty niespełniające powyższych wymogów będą odrzucone.
1. Kryterium oceny ofert: łączna wartość NETTO za jednostkę miary oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
2. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.
3.Zastrzezenia Zamawiającego:
3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
3.3 W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.