Zamówienie na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w Gminie Łącko oraz we wsi Mystków w Gminie Kamionka Wielka

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu uproszczonych planów urządzenia lasu (upul) dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych - o ogólnej powierzchni 4032,46 ha, położonych we wszystkich obrębach ewidencyjnych w Gminie Łącko oraz w obrębie ewidencyjnym Mystków - w Gminie Kamionka Wielka wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektów planów dla których wymagane będzie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

1) Dokumentację urządzeniową należy wykonać w oparciu o:
a) Ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 6);
b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. 2012 r., poz.1302);
c) Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zmianami) dalej zwaną uooś;
d) Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: ZU.6007.2.2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy o lasach, które wraz z załącznikami zamieszczone jest na stronie internetowej Lasów Państwowych;
e) Inne aktualnie obowiązujące przepisy.

Do opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dołącza opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 3 grudnia 2019 r. dotyczącą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych we wszystkich obrębach ewidencyjnych/wsiach Gminy Łącko oraz we wsi Mystków w Gminie Kamionka Wielka.

2) Opracowaniem objęte zostaną grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako Ls, (bez ujmowania gruntów oznaczonych jako Lz) w obrębach ewidencyjnych: Brzyna, Czarny Potok, Czerniec, Jazowsko, Kadcza, Kicznia, Łazy Brzyńskie, Łącko, Maszkowice, Obidza, Szczereż, Wola Kosnowa, Wola Piskulina, Zabrzeż, Zagorzyn, Zarzecze w Gminie Łącko i obręb Mystków w Gminie Kamionka Wielka - z uwzględnieniem powierzchni objętej dotychczas obowiązującym upul opracowanym dla lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych we wsi Mystków, a także 19,19 ha gruntów zalesionych.
3) Maksymalna powierzchnia lasów objętych opracowaniem wynosi nie więcej niż 4032,46 ha.
4) Dokumentację urządzeniową należy wykonać w 4 egzemplarzach, w języku polskim, w wersji papierowej (w tym po jednym egzemplarzu w twardej oprawie introligatorskiej) oraz w wersji elektronicznej.
5) Forma elektroniczna wykonana zostanie na płytach CD dołączonych do każdego z 4 egzemplarzy planu, a ponadto sporządzone zostaną płyty CD/DVD zawierające:
a) całość opracowania w formacie pdf oraz plików edytowalnych w arkuszu kalkulacyjnym w wersji zawierającej dane osobowe;
b) całość opracowania w formacie pdf oraz plików edytowalnych w arkuszu kalkulacyjnym w wersji nie zawierającej danych osobowych;
c) projekty wszystkich upul bez danych osobowych, numeryczną bazę danych, opisy taksacyjne oraz leśną mapę numeryczną, wykonane zgodnie z Zarządzeniem nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 listopada 2016 r.
6) Przy wykonywaniu opracowywania przyjmuje się jako obowiązujący/obowiązujące (zgodnie z w/w. zarządzeniem Nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych):
a) standard uproszczonej leśnej mapy numerycznej, którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 2 w/w zarządzenia;
b) standard opracowań kartograficznych dla uproszczonych planów urządzenia lasu, którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 3 do w/w. zarządzenia;
c) standard wymiany danych o lasach, którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 4 do w/w zarządzenia;
d) wytyczne do sporządzenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z Aneksem nr 1, będącym szablonem dokumentu uproszczonego planu urządzenia lasu - załącznik nr 5 do w/w zarządzenia;
e) aplikację do obsługi warstw mapy numerycznej korzystającej z bazy TAKSATOR-PLANY UPROSZCZONE, (do pobrania i zainstalowania ze strony internetowej Zakładu Informatyki Lasów Państwowych);
f) aplikację TAKSATOR-PLANY UPROSZCZONE, (do pobrania i zainstalowania ze strony internetowej Zakładu Informatyki Lasów Państwowych).
7) Przed rozpoczęciem prac Wykonawca upul zorganizuje naradę techniczno-gospodarczą projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, na którą zaprosi przedstawicieli właściwych terenowo Nadleśnictw Stary Sącz i Nawojowa a także RDLP w Krakowie.
8) Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy otrzyma od zlecającego bazy danych z ewidencji gruntów oraz kopie map ewidencyjnych, wykaz działek na których dokonano zalesienia gruntu, a także dotychczas obowiązujący upul opracowany dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych wsi Mystków na lata 2011-2020 - w wersji elektronicznej. Udostępnienie materiałów geodezyjnych dla celów realizacji zadania będzie nieodpłatne.
9) Okres obowiązywania uproszczonych planów urządzenia lasu należy przyjąć na 10 lat tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r.
10) Każdy upul musi zawierać spis treści, ponumerowane strony, a w opisie ogólnym ma zawierać informację o łącznej powierzchni opracowania w rozbiciu na osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe.
11) Czystopisy upul wykonane będą przy użyciu drukarki komputerowej zapewniającej trwałość wydruku, tzn. druk nie może rozmazywać się po zamoknięciu.
12) Do każdego egzemplarza upul należy dołączyć komplet map gospodarczych drzewostanu wykonanych na podstawie mapy ewidencyjnej (z tego jeden egzemplarz map będzie podklejony na płótnie lub zafoliowany) oraz płytkę CD z wersją elektroniczną.
13) Część szczegółowa tzn. wyciągi z upul dla poszczególnych właścicieli lasu, sporządzone będą w formie elektronicznej.
14) Przed przystąpieniem do prac terenowych Wykonawca powiadomi o prowadzeniu prac urządzeniowych właściwy terytorialnie urząd gminy, nadleśnictwa oraz sołtysów wsi, których dotyczy opracowanie upul, przekazując niezwłocznie Zamawiającemu kopie tych powiadomień.
15) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie co najmniej 3 kontroli z realizacji prac terenowych.
16) Wykonawca złoży jeden egzemplarz projektu upul we właściwym terenowo urzędzie gminy celem wyłożenia na okres 60 dni do publicznego wglądu. Wykonawca poinformuje właściwych Wójtów o konieczności pisemnego poinformowania właścicieli lasów o wyłożeniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego. Kopia tej informacji wraz z projektami upul w wersji elektronicznej zostanie niezwłocznie przekazana Zamawiającemu.
17) W związku z wyłożeniem i składanymi w okresie wyłożenia przez właścicieli lasów wnioskami i zastrzeżeniami do projektów upul, Wykonawca zorganizuje w w UG Kamionka Wielka i w UG Łącko co najmniej jedno spotkanie z właścicielami lasu, będzie udzielać zainteresowanym właścicielom niezbędnych informacji, przygotowywać propozycje rozstrzygnięcia dla wpływających wniosków/zastrzeżeń, a także w razie takiej potrzeby brać udział w oględzinach lasu.
18) Rozstrzygnięcia podjęte w wyniku rozpatrzenia złożonych zastrzeżeń i wniosków Wykonawca uwzględni w projekcie upul.
19) W przypadku konieczności dokonania zmian w projekcie planu na skutek rozstrzygnięć wydanych przez organ odwoławczy lub sądy po odbiorze upul, Wykonawca dokona tych zmian w ramach rękojmi.
20) Wykonawca uzyska od właściwego terytorialnie Nadleśniczego Nadleśnictwa pisemną opinię do każdego projektu uproszczonego planu urządzenia lasu - zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o lasach.
21) Wykonawca wykona wszelkie wymagane opracowania, dokona uzgodnień oraz pozyska wymagane opinie – niezbędne w związku z koniecznością ustalenia potrzeby wykonania strategicznej oceny oddziaływania upul na środowisko i ewentualnym przeprowadzaniem takiej oceny (zgodnie uooś).
22) W przypadku upul, dla których koniecznym będzie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
a) Wykonawca będzie niezwłocznie przekazywał Zamawiającemu wszelkie wytworzone i uzyskane w tym zakresie dokumenty celem umieszczenia ich w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko – zgodnie z art. 129 ust 1 uooś;
b) Wykonawca będzie brał pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie, opinie organów oraz będzie przygotowywał propozycję rozstrzygnięć do rozpatrywanych (zgodnie z art. 42 ust 1 uooś) uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa w opiniowaniu dokumentów;
c) Wykonawca przygotuje także pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: 1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko; 2) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58; 3) zgłoszone uwagi i wnioski; 4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone; 5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.
23) Podstawą do wypłaty należności za wykonaną usługę będzie faktyczna wielkość wykonanych prac (tj. ilość ha lasu objętych opracowaniem ustalona na podstawie zbiorczego zestawienia sporządzonego przez Wykonawcę).
24) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
25) Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego oraz udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji poszczególnych części przedmiotu umowy - na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
26) Zamawiający ma prawo kontrolować poprzez swoich przedstawicieli postępy wykonywania umowy oraz jej jakość na każdym etapie realizacji, w tym również poprzez żądanie pisemnych sprawozdań z dotychczas wykonanych prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
27) Wszelkie dokumenty i materiały, w tym wersje cyfrowe: ortofotomap, podkładów topograficznych, opracowań i danych udostępnionych przez Zamawiającego w toku prac, Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać wyłącznie na potrzeby wykonania przedmiotu umowy, uwzględniając ograniczenia wynikające z posiadanych licencji oraz podpisanych porozumień, umów.
28) W przypadku rozwiązania umowy lub zakończenia jej obowiązywania Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty rozwiązania umowy, wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji lub danych przekazanych w związku z wykonywaniem umowy, jak również zobowiązuje się do trwałego usunięcia lub zniszczenia wszelkich kopii przekazanych dokumentów, jakie powstały w toku prac nad przedmiotem umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Jagiellońska 33
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
Jagiellońska 33
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się