Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Prawo jazdy kat. C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona”

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 10 osób (liczba uczestników szkolenia może ulec zmniejszeniu) w zakresie: „Prawo jazdy kat. C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona” – uczestników projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)” Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP (RPO WM). Szkolenie będzie finansowane w całości ze środków publicznych.
Program zajęć teoretycznych i praktycznych ma obejmować łącznie 190 godzin (zegarowych – 60 minut;). Zajęcia muszą odbywać się w mieście Ciechanów. Plan nauczania powinien obejmować nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.
Celem szkolenia jest zdobycie przez jego uczestników prawa jazdy kat. C oraz Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, potwierdzających uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami o masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz uprawnień do przewozu drogowego rzeczy. W przypadku zajęć realizowanych na płycie poślizgowej Zamawiający dopuszcza prowadzenie zajęć poza granicami miasta Ciechanów. W takiej sytuacji Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia transport do miejsca odbywania zajęć i powrót do miasta Ciechanów.
Szkolenie winno być zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników szkolenia w przypadku niezależnym od Zamawiającego. W razie wystąpienia powyższej okoliczności Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, które będzie iloczynem faktycznej liczby uczestników szkolenia oraz jednostkowego kosztu szkolenia określonego w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest:
1) prowadzić szkolenie wyłącznie z udziałem osób skierowanych przez Zamawiającego (nie dopuszcza się dołączania do grupy innych uczestników),
2) zapewnić uczestnikom szkolenia:
a) do zajęć teoretycznych: salę wykładową wyposażoną w co najmniej 10 stanowisk dla uczestników szkolenia, dla każdego uczestnika szkolenia materiały szkoleniowe – co najmniej skrypt, notes, długopis, itp., które przejdą na własność uczestnika szkolenia, każdy uczestnik musi mieć swobodny dostęp, możliwość korzystania i pracy na sprzęcie oraz materiałach zapewnionych przez Wykonawcę na potrzeby szkolenia;
b) do zajęć praktycznych:
• plac manewrowy spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885 t. j.);
• pojazd mechaniczny o masie dopuszczalnej przekraczającej 3,5 tony oraz urządzeniem do jazdy w warunkach specjalnych zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 r., poz. 151 t. j.).
• sprzęt i narzędzia wykorzystywane przy realizacji szkolenia muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia, o ile są one wymagane przepisami prawa;
• każdy uczestnik musi mieć swobodny dostęp, możliwość korzystania i pracy na sprzęcie oraz materiałach zapewnionych przez Wykonawcę na potrzeby szkolenia;
• w przypadku skierowania do odbycia szkolenia osób niepełnosprawnych Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne informacje. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania dotyczące dostępności sprzętu dla wskazanych osób niepełnosprawnych,
c) pomieszczenia do odbywania szkolenia muszą:
• być przestronne i przewiewne,
• być przystosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia,
• posiadać oświetlenie naturalne i sztuczne,
• posiadać miejsca siedzące dla każdego uczestnika szkolenia, umożliwiające wykonywanie notatek,
• być wyposażone w pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia, będącego przedmiotem zamówienia (m.in. urządzenia audiowizualne – laptop, rzutnik multimedialny, itp.)
• posiadać zaplecze socjalne i sanitarne,
3) zapewnić do prowadzenia szkolenia osoby o kwalifikacjach odpowiadających przedmiotowi szkolenia, a także potwierdzonych stosownym dokumentem – w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą Zamawiającego może nastąpić zmiana osób prowadzących szkolenie,
4) posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,
5) w każdym dniu szkolenia zapewnić uczestnikom poczęstunek , na który składają się:
a) serwis kawowy - kawa sypana i rozpuszczalna, herbata, naczynia jednorazowe – kubki i mieszadełka (nie mniej niż po 2 sztuki na osobę), cukier w saszetkach jednorazowych (nie mniej niż 4 sztuki na osobę), śmietanka do kawy w płynie w pojemnikach jednorazowych 10g (nie mniej niż 4 sztuki na osobę), serwetki jednorazowe; mieszanka ciastek, w tym ciastka kruche, maślane, wafelki, biszkoptowe z galaretką; woda mineralna gazowana i niegazowana w butelkach plastikowych zakręcanych - nie mniej niż 1,5 litra wody na osobę; serwis kawowy powinien być dostępny minimum 10 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz w czasie trwania zajęć teoretycznych; w/w produkty muszą być najwyższej jakości oraz naczynia jednorazowe muszą posiadać atest PZH,
b) gorący posiłek – obiad składający się z pierwszego i drugiego dania, które obejmuje porcję mięsa lub ryby i ryż/kaszę/ziemniaki/makaron/itp. oraz surówkę. Gorące posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane i sporządzone z pełnowartościowych produktów
c) produkty podawane podczas serwisu kawowego i gorącego posiłku muszą spełniać normy żywieniowe oraz sanitarno – epidemiologiczne,
6) ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, którzy nie posiadają prawa do stypendium lub w trakcie szkolenia podejmą zatrudnienie,
7) zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki zgodne z zasadami BHP,
8) przeprowadzić wśród uczestników zajęć ocenę merytoryczną i techniczną przebiegu szkolenia, m. in. na podstawie formularza ankiety oceniającej, jak również do przedłożenia jej wyników Zamawiającemu,
9) opracować program szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami (każde z zagadnień musi zawierać opis treści – kluczowe punkty szkolenia),
10) przekazać Zamawiającemu na min. 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia - harmonogram planowanych do realizacji zajęć,
11) pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich planowanych zmianach w harmonogramie zajęć – przed ich dokonaniem,
12) w przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – pisemnie informować Zamawiającego o odwołaniu zajęć najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności, a także o propozycji zmian w harmonogramie, wynikających z odwołania zajęć,
13) prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia składającą się z:
a) dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych (według wzoru dziennika przekazanego przez Zamawiającego) oraz listę obecności zawierającą imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia w każdym dniu szkolenia - listę obecności należy przekazywać Zamawiającemu do 2 dnia roboczego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;
b) imiennej listy, na której uczestnik szkolenia potwierdzi otrzymanie materiałów dydaktycznych;
c) w przypadku zajęć prowadzonych w formule kształcenia na odległość - arkusza realizacji kształcenia na odległość zawierającego sposób kontaktowania się z konsultantem, liczbę i terminy przeprowadzonych konsultacji indywidualnych i zbiorowych, liczbę i terminy ćwiczeń wykonywanych pod nadzorem konsultanta oraz terminy, warunki i formy sprawdzania efektów uczenia się, z uwzględnieniem listy uczestnika szkolenia;
d) protokołu i karty oceny z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego, jeżeli został przeprowadzony;
e) prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia;
14) wystawić zaświadczenia o ukończeniu przez każdego z uczestników szkolenia, zawierające, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej:
a) numer z rejestru;
b) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;
c) nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie;
d) formę i nazwę szkolenia;
e) okres trwania szkolenia;
f) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji;
g) tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych;
h) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie;
15) opłacić i zorganizować egzamin wewnętrzny,
16) nie później niż w ciągu czterech tygodni po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych opłacić i zorganizować na terenie miasta Ciechanów egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny na:
a) prawo jazdy kat. C w Ośrodku Ruchu Drogowego,
b) kwalifikację wstępną przyspieszoną przed komisją powołaną przez Wojewodę;
17) dostarczyć Zamawiającemu wykaz osób, które pozytywnie zdały egzamin państwowy na kwalifikację wstępną przyspieszoną,
18) niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o:
a) nie zgłaszaniu się uczestników;
b) przerwaniu szkolenia lub rezygnacji uczestnika;
c) innych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację programu szkolenia i umowy.
19) przekazać Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujące dokumenty:
a) dziennik zajęć;
b) imienną listę obecności uczestników szkolenia (w każdym dniu szkolenia);
c) imienną listę, na której uczestnicy szkolenia będą potwierdzać otrzymanie materiałów dydaktycznych;
d) imienną listę, na której uczestnicy szkolenia będą potwierdzać odbiór cateringu (w każdym dniu szkolenia);
e) zaświadczenia o ukończeniu przez uczestników szkolenia;
f) ankiety oceniające przeprowadzone wśród uczestników szkolenia;
g) potwierdzenie dokonania opłaty egzaminów;
20) dostarczyć wraz z ofertą: wzory zaświadczeń jakie otrzyma uczestnik po zakończeniu szkolenia,
21) wzory dokumentów potwierdzających uzyskanie/nabycie kwalifikacji jakie otrzymają uczestnicy po zdaniu egzaminów,
22) do oznaczania materiałów szkoleniowych oraz dokumentów przekazywanych uczestnikom logo projektu oraz informować o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczenie w dokumentacji szkoleniowej informacji o udziale Unii Europejskiej, a także oznakowania miejsca realizacji szkolenia, zgodnie z wymogami:
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – art. 115-117 oraz załącznik XII;
b) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych – art. 3-5 oraz załącznik II;
c) Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – art. 6 ust. 1 lit. B;
d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 – art. 20.
23) przetwarzać dane osobowe osób skierowanych na szkolenie, uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 t. j.) oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L nr 119), zwanego dalej RODO.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.02.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Tadeusza Sygietyńskiego 11
Ciechanów 06-410
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Tadeusza Sygietyńskiego 11
Ciechanów 06-410
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się