Zakup gazów technicznych stosowanych w lotnictwie SZ RP

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2020 roku nw. gazów technicznych stosowanych w lotnictwie SZ RP, tj.:
część zamówienia 1 - tlen skroplony medyczny - produkt umożliwiający w późniejszym procesie gazyfikacji otrzymanie tlenu gazowego do oddychania spełniającego wymagania normy międzynarodowej ISO 2046:1973 określającej wymagania dotyczące tlenu gazowego używanego do oddychania na statkach powietrznych i innych norm dla tego gazu;
część zamówienia 2 - azot skroplony wg PN-C-84919:1997.
Oferowane gazy techniczne muszą spełniać wymagania określone w dokumentach normatywnych.
Spełnienie tych wymagań musi być każdorazowo potwierdzane w świadectwach jakości, przekazywanych w chwili odbioru gazów technicznych.
Wykonawca winien posiadać ogólnopolską sieć dystrybucji gazów będących przedmiotem zamówienia oraz musi wskazać w ofercie na druku sporządzonym według załącznika do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, punkty odbioru gazu lotniczego z tym, że odległość punktu dystrybucji do niżej wymienionych jednostek wojskowych (Odbiorców) po weryfikacji za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji (np. Google Maps) nie może być większa niż 200 km.
Odbioru gazów technicznych z poszczególnych punktów będą dokonywali przedstawiciele nw. jednostek wojskowych (Odbiorcy):
• 3. Regionalna Baza Logistyczna Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy Kutno;
• 33. Baza Lotnictwa Transportowego Powidz;
• 23. Baza Lotnictwa Taktycznego Mińsk Mazowiecki;
• 22. Baza Lotnictwa Taktycznego Malbork.
W przypadku składania oferty na część zamówienia 1, Wykonawca zgodnie
z obowiązującymi przepisami winien posiadać stosowne zezwolenia na obrót gazami medycznymi.
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp dopuszcza możliwość:
1) zmiany punktów odbioru przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, pod warunkiem, że zmieniony punkt będzie się znajdował na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i będzie oddalony o nie więcej niż 200 km od wyżej wymienionych jednostek wojskowych;
2) zmiany Odbiorcy przedmiotu umowy.
Powyższe zmiany pod rygorem ich nieważności będą wymagały formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
2. Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji.
3. Warunki realizacji zamówienia, określono w załączniku nr 4 do SIWZ „wzór umowy”.
4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania odrębnego wyboru na każdą część zamówienia.
Opis części zamówienia zawiera druk „OFERTA” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Liczba części zamówienia – 2.
5. Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że:
1) nie dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu możliwości składania ofert wariantowych;
2) nie przewiduje w przedmiotowym postępowaniu możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp;
3) nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej;
4) nie przewiduje rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych;
5) nie przewiduje w niniejszym postępowaniu stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp;
6) nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
7) celem przedmiotowego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.02.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Bohaterów Walk nad Bzurą -
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

3 Regionalna Baza Logistyczna - Wydział Techniki Lotniczej
ul. Bohaterów Walk nad Bzurą -
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się