Wycinka i podcinka drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Widuchowa i Stare Czarnowo zadanie II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III – gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych polegających na wycince i podcince pielęgnacyjnej drzew wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Nr 7a, 7b, 7c raz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 9.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 77 21 14 00 - 6 – Usługi wycinania drzew; 77 21 15 00 – 7 - Usługi pielęgnacji drzew; 77 21 16 00 – 8 – Sadzenie drzew
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na dwa zadania.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających udzielonych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6.
6. Wykonawca zobowiązany jest odkupić od Zamawiającego drewno pochodzące z wykonanej wycinki drzew, według obowiązujących aktualnie cen (stan na dzień ogłoszenia przetargu) na terenie poszczególnych Nadleśnictw. Szczegółowy obmiar brakarski określony zostanie w trakcie realizacji prac. Pozostałości po wycince takie jak gałęzie, zrębki itp. Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.
7. Działając na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji w/w zamówienia, były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę jeśli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy.
8. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wymagane będzie od osób wykonujących czynności podczas realizacji zamówienia: pilarz.
9. Zatrudnienie, o którym mowa w pkt 8 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
11. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę/podwykonawcę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
12. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8 czynności, w szczególności nieprzedłożenie oświadczeń w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 11, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności.
14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
15. Powyższy wymóg (określony w punkcie 7-14 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej czynności (art. 29 ust.3a ustawy Pzp).

PODWYKONAWSTWO:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w umowie stanowiącej załącznik nr 8.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.01.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Sprzymierzonych 4
Gryfino 74-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Gryfiński
ul. Sprzymierzonych 4
Gryfino 74-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się