Dostawa przystawek Wi-Fi do wizualizerów cyfrowych do szkół biorących udział w projekcie „Cyfrowo kompetentni”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przystawek Wi-Fi do wizualizerów cyfrowych w ramach projektu pn. „Cyfrowo kompetentni”, na podstawie umowy nr RPDS.10.02.01-02.0017/18-00 z dnia 29.10.2018 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa - Oś priorytetowa: 10. Edukacja. Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy”.
Wizualizery będące w posiadaniu Zamawiającego to wizualizery Lumens DC125.
Oferowane przez Wykonawców przystawki muszą być w pełni kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego wizualizerami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.02.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Daszyńskiego 1
Bogatynia 59-920
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Bogatynia
ul. Daszyńskiego 1
Bogatynia 59-920
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się