dostawa nawozów dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Żelisławkach (w podziale na 4 części zamówienia)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Żelisławkach, w podziale na 4 części zamówienia.
1) Część 1: Dostawa nawozu azotowego (o zawartości N - 34%) - w ilości 72 ton
2) Część 2: Dostawa nawozu azotowo-siarkowego (o zawartości N - 24%, SO3 - 15%) - w ilości 24 tony
3) Część 3: Dostawa nawozu azotowo-wapniowego (o zawartości N - 27%, CaO - 6%,MgO - 4%) - w ilości 48 ton
4) Część 4: Dostawa nawozu magnezowo-siarkowego (o zawartości MgO - 25% , SO3 -50%) - w ilości 48 ton
Wszystkie zaoferowane nawozy muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2018 poz. 1259) oraz przepisom wykonawczych wydanych na jej podstawie, (tj. posiadać odpowiednie certyfikaty niezbędne do dystrybucji i funkcyjnego zastosowania poszczególnych nawozów). Nawozy powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy potwierdzonej obustronnie podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym. Dostarczany przedmiot zamówienia musi posiadać przewidziane prawem dopuszczenia, zezwolenia lub atesty oraz zawierać: a) właściwe oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; b) opakowanie gwarantujące właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniami w czasie transportu i odpowiednio do wymagań przewoźnika. W przypadku zaniedbania wszelkimi kosztami z tego wynikającymi zostanie obciążony Wykonawca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres dostaw i wymagań określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo – cenowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.01.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Żelisławki 2
Pszczółki 83-032
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Puławy Rolniczy Zakład Doświadczalny
Żelisławki 2
Pszczółki 83-032
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się