Dostawa nawozów dla IUNG-PIB w Puławach, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Baborówko

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Baborówko.
2. Wszystkie zaoferowane nawozy muszą odpowiadać wymogom ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2018 poz. 1259) oraz przepisom wykonawczych wydanych na jej podstawie, (tj. posiadać odpowiednie certyfikaty niezbędne do dystrybucji i funkcyjnego zastosowania poszczególnych nawozów).
3. Nawozy powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy potwierdzonej obustronnie podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym.
4. Dostarczany przedmiot zamówienia musi posiadać przewidziane prawem dopuszczenia, zezwolenia lub atesty oraz zawierać:
a) właściwe oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
b) opakowanie gwarantujące właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniami w czasie transportu i odpowiednio do wymagań przewoźnika. W przypadku zaniedbania wszelkimi kosztami z tego wynikającymi zostanie obciążony Wykonawca.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres dostaw i wymagań określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo – cenowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Baborówko, ul. Dworcowa 16
Szamotuły 64-500
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

IUNG-PIB Puławy Stacja Doświadczalna Baborówka
Baborówko, ul. Dworcowa 16
Szamotuły 64-500
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się