Dostawa sprzętu, narzędzi TIK, programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych oraz sprzętu specjalistycznego wraz z usługą szkoleniową w ramach projektu „Rozwój edukacji w Gminie Kotla” dotyczy wyłącznie Część I zamówienia – dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sprzętu, narzędzi TIK, programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych oraz sprzętu specjalistycznego wraz z usługą szkoleniową w ramach projektu „Rozwój edukacji w Gminie Kotla” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia artykułów zgodnie z wykazem stanowiącym: Załącznik nr 1.I: Część I zamówienia – dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych Jeżeli w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca, itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w Ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe zawarte w dokumentacji postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami producenta. WAŻNE : W przypadku wskazania w zapisach SIWZ nazw własnych, typów, modeli, symboli itp., należy zapisy te rozumieć jako zapis o produkcie wzorcowym, wszędzie należy rozumieć, iż Zamawiający dodaje tam wyraz „lub równoważny”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Głogowska 93
Kotla 67-240
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Kotla
ul. Głogowska 93
Kotla 67-240
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się