„Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1668 O 1653 O, 1654 O (Goświnowice – Grądy) - zadanie nr 1 – wycinka 170 szt. drzew przy drodze powiatowej Nr 1668 O wraz z pozyskaniem drewna z wycinki, - zadanie nr 2 – karczowanie 170 szt. pni wraz z zasypaniem wyrwy po korzeniach, zagęszczeniem i wywozem pozostałości po karczowaniu do utylizacji”

» Opis zapytania

§ 1. Zakres robót:
Zadanie nr 1 – wycinka 170 szt. drzew przy drodze powiatowej Nr 1668 O w związku z realizowaną inwestycją wraz z pozyskaniem drewna z wycinki,
Zadanie nr 2 – karczowanie 170 szt. pni wraz z zasypaniem wyrwy po korzeniach, zagęszczeniem i wywozem pozostałości po karczowaniu do utylizacji.
Szczegółowe zestawienie wraz z numerem oraz obwodem drzewa przedstawione zostało w załączniku nr 1- wykaz istniejących drzew na odc. Goświnowice – Lipniki: drzewa nr 21-191.
Wycinka drzew i karczowanie pni w terenie zabudowanym.
Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w terenie i uwzględnić roboty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte
w przedłożonym przedmiarze robót ( poprzedzając to procedurą zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych).
I inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
§ 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
1) Przedmiar robót,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów.
§ 3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do:
1) zachowania przepisów BHP,
2) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 5 SIWZ, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
3) oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót/projekt organizacji ruchu wykonany
w ramach inwestycji pn.”Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1668 O, 1653 O 1654 O (Goświnowice – Grądy),
4) mechanicznej wycinki drzew, którą należy realizować zgodnie z technologią, przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Drzewa należy usuwać po kolei, w sposób nie wybiórczy w celu umożliwienia bezpośredniego wejścia Wykonawcy odpowiedzialnego za usunięcie (karczowanie) pni drzew, z którym zostanie zawarta odrębna umowa.
5) uprzątnięcia terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny konarów i gałęzi,
6) dokonania wszelkich uzgodnień z właścicielami działek przyległych do pasa drogowego oraz poniesienia wszelkich kosztów odłączenia linii napowietrznych na czas prowadzenia robót (jeżeli będzie taka konieczność),
7) posiadania przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym na czas prowadzenia robót,
8) wycinkę należy przeprowadzić w porozumieniu z Głównym Wykonawcą robót zadania pn.”Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1668 O, 1653 O, 1654 O (Goświnowice – Grądy) – PD „TRAKT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, 46-200 Kluczbork, ul. Matejki 1.
Osoba do kontaktu- Arkadiusz Stachurski nr telefonu 728-535-980 oraz Wykonawcą prac polegających na karczowaniu 170 szt. pni, z którym zostanie zawarta odrębna umowa,
9) Wykonawca całość robót wykonana przy użyciu własnego sprzętu oraz przy udziale osób przez niego zatrudnionych,
10) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie może powierzyć wykonania przedmiotowych prac podwykonawcom.
11) w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniami przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do jego przedłużenia na okres obowiązywania niniejszej umowy.
12) Roboty związane z przebudową dróg powiatowych :
- prowadzone na podstawie Decyzji nr 1/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 14 września 2017r., .
13) Wykonawca opracuje harmonogram robót,
14) Wykonawca jako wytwórca odpadów powstających w trakcie przebudowy drogi odpowiada za ich składowanie oraz w razie konieczności powinien uregulować stan formalno- prawny w zakresie gospodarki odpadami ( ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach Dz. U. z 2018r.poz. 992 z póź.zm.),
15) Wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny,
16) Przed przystąpieniem do prac związanych z wycinką drzew lub karczowaniem pni Wykonawca winien zapoznać się z położeniem znaków geodezyjnych w obrębie obszaru inwestycyjnego w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno- Kartograficznym
w Nysie i zabezpieczyć je przed zniszczeniem,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2020 | 10:45


» Lokalizacja

Piastowska 33
Nysa 48-300
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Nysie
Piastowska 33
Nysa 48-300
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się