Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin”.
2. Zamówienie podzielone zostało na 6 części:
Zadanie nr 1 - Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych dla szkoły podstawowej w Cieślach
Zadanie nr 2 - Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych dla szkoły podstawowej w ZPO Bukowa
Zadanie nr 3 - Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych dla szkoły podstawowej w ZPO Oleszno
Zadanie nr 4 - Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych dla szkoły podstawowej w ZPO Krasocin
Zadanie nr 5 - Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych dla szkoły podstawowej w Mieczynie
Zadanie nr 6 - Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych dla szkoły podstawowej w Czostkowie
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierający rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych
i sprzętu, ich wymagania i parametry techniczne został zawarty w formularzu cenowym (kalkulacji ceny), odpowiednio dla każdej części stanowiącej załącznik od nr 2.2.1 do załącznik nr 2.1.6
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części.
5. Zamówienie obejmuje dostawę na własny koszt i na własne ryzyko wraz z transportem, i wniesieniem
w godzinach pracy placówek po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu do szkół Gminy Krasocin t.j.:
1/ Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach, Cieśle 63, 29-105 Krasocin;
2/ Zespół Placówek Oświatowych im Jana Pawła II w Bukowie, Bukowa, ul. Szkolna 8, 29 – 105 Krasocin;
3/ Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie, Oleszno, ul. Szkolna 34, 29 – 105 Krasocin;
4/ Zespół Placówek Oświatowych im. rot. Witolda Pileckiego w Krasocinie, ul. Floriańska 1 , 29-105 Krasocin;
5/ Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie, Mieczyn 8, 29 – 105 Krasocin;
6/ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie, Czostków 83, 29-105 Krasocin.
6. Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
7. Dostawy objęte zamówieniem winny być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy.
8. Zamówienie będzie realizowane w dni robocze w godzinach pracy szkół.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za powstałe czasie transportu.
10. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia (oddzielnie dla dostarczanego asortymentu) gwarancji (okres gwarancji zgodny z gwarancją producenta lub korzystniejszy).
11. Wraz z asortymentem należy dostarczyć dokumenty ich dotyczące, a w szczególności opisujące w języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania, instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, gwarancje, atesty.
12. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, oznacza to, iż ze względu na szczególny charakter zamówienia związany z zaleceniami programowymi. Zamawiającemu zależy na zachowaniu www. specyfiki. W przypadkach wyżej opisanych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz posiadające to samo przeznaczenie i funkcjonalność. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.02.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Macierzy Szkolnej 1
Krasocin 29-105
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Krasocin
ul. Macierzy Szkolnej 1
Krasocin 29-105
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się