Organizacja i przeprowadzenie kursów informatycznych w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów informatycznych w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, realizowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiot zamówienia podzielono na II CZĘŚCI, z których każda stanowi osobne zadanie:
CZĘŚĆ I: kursy i szkolenia dla uczniów:
- kurs – obsługa programu ZWCAD,
- kurs – tworzenie grafiki komputerowej,
- kurs – Adobe PhotoShop,
- kurs – projektowanie stron WWW,
- kurs – ECDL.
CZĘŚĆ II: kursy dla nauczycieli:
- kurs programowania PHP,
- kurs – grafika wektorowa, grafika rastrowa.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi określono w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Kursy będą odbywać się sukcesywnie. Po każdym zakończonym kursie i otrzymaniu dokumentu potwierdzającego nabyte umiejętności przez uczestnika kursu, będzie on przystępował do kolejnego kursu. Kolejność kursów jest dowolna.
4. Zajęcia będą realizowane w trybie popołudniowym, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach między 15:00 a 18:00 lub weekendowym (oprócz niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy) w godzinach między 8:00 a 16:00, zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę harmonogramem zajęć i po wcześniejszej akceptacji ze strony Zamawiającego.
5. Zajęcia mają mieć charakter kursu mającego na celu podniesienie umiejętności beneficjentów, wykorzystując aktywne metody nauczania, które pozwolą na umiejętne zastosowanie zdobytej wiedzy w poszukiwaniu pracy.
6. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji każdej z Części:
- zorganizowanie i przeprowadzenie kursu;
- zapewnienie wykładowców (min. 1 wykładowca dla CZĘŚCI I i min. 1 wykładowca dla CZĘŚCI II) do przeprowadzenia kursów, posiadających kwalifikacje w zakresie zgodnie z tematyką kursów oraz doświadczenie zawodowe;
- zapewnienie każdemu uczestnikowi koniecznych materiałów dydaktycznych, zgodnych
z tematyką zajęć (podręcznik/materiał opracowany przez Wykonawcę, zeszyt/notatnik, długopis/ołówek). Materiały dydaktyczne, które otrzyma uczestnik muszą być nowe, nieużywane, adekwatne do treści prowadzonych zajęć, zgodne z obowiązującym stanem prawnym oraz dobre jakościowo. Materiały wykorzystywane podczas realizacji zajęć powinny być przekazywane uczestnikom na początku zajęć, bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć. Oznakowanie na dokumentacji szkoleniowej ma być zgodne z wytycznymi Zamawiającego (Zamawiający przekaże Wykonawcy wzory oznaczeń w wersji elektronicznej). Uczestnicy kwitują odbiór materiałów dydaktycznych własnoręcznym podpisem. Oryginał pokwitowań Zamawiający otrzyma od Wykonawcy po zakończeniu kursu razem z innymi materiałami niezbędnymi do rozliczenia całej usługi;
- systematyczne monitorowanie postępów uczestników kursu oraz indywidualizacji kształcenia
w stosunku do osób mających trudności w procesie nauczania;
- pisemne informowanie Zamawiającego o trudnościach i powtarzających się nieobecnościach każdego z uczestników;
- zapewnienie możliwości uzupełnienia materiału w trybie indywidualnym, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnika (choroba);
- w razie niezrealizowania zajęć z powodów niezależnych od Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ich we wspólnie ustalonym terminie, nie później niż do
10 dni od planowanej daty zajęć, które się nie odbyły.
7. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
- umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli i monitoringu realizowanych szkoleń zawodowych podnoszących kompetencje w miejscu ich odbywania;
- przeprowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z harmonogramem (daty i godziny prowadzonych zajęć wraz z tematami rozpisanymi zgodnie z tematyką kursu), przedłożonym przez Wykonawcę na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem kursu. Wszelkie zmiany harmonogramu muszą być każdorazowo uzasadnione i uzgodnione z Zamawiającym;
- niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mailem informacji o opuszczaniu szkolenia zawodowego przez uczestnika;
- ochrony danych osobowych uczestników oraz wszelkich informacji na podstawie których,
w sposób choćby pośredni, możliwe jest określenie tożsamości tych osób – zgodnie
z przepisami ustawy RODO oraz umożliwienie dokonania kontroli przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty;
- przekazania dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej spełnienie obowiązku oznakowania materiałów oraz sal szkoleniowych (min. 5 zdjęć z każdego kursu z każdej CZĘŚCI);
- zadbanie o zabezpieczenie zgody na publikację wizerunku osób biorących udział w kursach.
8. Każdy kurs w danej Części powinien zakończyć się wewnętrznym egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).
9. Po zakończonym kursie z danej tematyki w CZĘŚĆI I i II Wykonawca przedłoży „Protokół odbioru usługi”, który po podpisaniu przez Zamawiającego, stanowić będzie potwierdzenie zrealizowanej usługi i na tej podstawie Wykonawca wystawi fakturę.
10. Zapłata za wykonanie usługi będzie realizowana sukcesywnie po każdym kursie w formie przelewu na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
11. Wystawienie faktury nie może nastąpić wcześniej niż podpisanie „Protokołu odbioru usługi”.
12. Zapłata obejmie faktyczną ilość osób, które ukończą kurs z danej tematyki w danej CZĘŚCI i przystąpią do egzaminu wewnętrznego.
13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej:
- dziennik zajęć edukacyjnych, prowadzony na udostępnionym przez Zamawiającego wzorze, zawierający nazwę i termin kursu, listę obecności, wpisywany na bieżąco wymiar godzin, zakres tematyczny każdych przeprowadzonych zajęć, informacje o odbytych kontrolach oraz wyniku
z egzaminów;
- listy obecności uczestników kursu potwierdzających swój udział na każdych zajęciach własnoręcznym podpisem, prowadzonej na udostępnionym przez Zamawiającego wzorze;
- wykaz wydanych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu (zaświadczenia etc.) poświadczone własnoręcznym podpisem uczestnika i datą otrzymania;
- listy odbioru materiałów szkoleniowych.
14. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu:
- list obecności uczestników kursu;
- imiennej listy osób, które ukończyły kurs;
- listy odbioru materiałów dydaktycznych, poświadczone własnoręcznym podpisem uczestnika;
- rejestru wydanych dokumentów poświadczających ukończenie kursu (zaświadczenia, etc.) poświadczone własnoręcznym podpisem uczestnika i opatrzone datą;
- kserokopii dokumentów poświadczających ukończenie kursu (zaświadczeń etc.);
- oryginału protokołu z egzaminu wewnętrznego po każdym kursie;
- dziennika zajęć lub kserokopii dziennika zajęć.
15. Kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie.
16. Wykonawca nie będzie mógł powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.
17. Wyżej wymieniona dokumentacja winna być opatrzona nazwą projektu, odpowiednimi znakami i logotypami oraz informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Wzór papieru
z nazwą projektu zostanie udostępniony przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy.
18. Zamawiający zapewni salę oraz odpowiednią ilość sprzętu komputerowego wraz z odpowiednim oprogramowaniem, niezbędnym do realizacji tematyki kursów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wrzosowa 44
Kielce 25-211
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
Kielce 25-211
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się