Wycinka drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Iława

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wycinka 153 szt. drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Iława, w poniższym zakresie:
a) Wycinka drzew 153 szt. drzew
b) Wywiezienie drewna,
c) Uporządkowanie pasa drogowego z gałęzi, trocin i innych zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonych prac,
e) zakup drewna opałowego pozyskanego z wycinki
 Zakupu drewna opałowego pozyskanego z wycinki, zgodnie z Uchwałą nr 163/753/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarki drewnem pozyskiwanym z pasa drogowego, za łączną kwotę brutto 16.469,58 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) - szacowany pozysk 373,44 m3,
 dokonania zapłaty na konto Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania
Szczegółowy wykaz obowiązków ciążących na Wykonawcy zawiera załącznik nr 5 (projekt umowy).
Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wraz opisem:
Nazwa: Kod
Usługi wycinania drzew: 77211400 – 6
2. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a uPzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim wykonywaniu usług, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. t.j. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.01.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Tadeusza Kościuszki
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
ul. Tadeusza Kościuszki
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się