Świadczenie usług związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej i krzewów przy drogach powiatowych na terenie powiatu bielskiego w 2020 roku.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej i krzewów przy drogach powiatowych na terenie powiatu bielskiego, polegające na wycince, podcince i pielęgnacji drzew, wycince krzewów i przycince żywopłotów oraz frezowaniu pni.
Szczegółowy zakres określony został w tabeli elementów rozliczeniowych [TER], która stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W ramach wyszczególnionych w ww. tabelach elementów rozliczeniowych prac należy wykonać również:
a) wszelkie prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę prac ujętych w TER, w tym prace wynikające ze specyfikacji technicznej;
b) Wykonawca odkupi od Zamawiającego drewno pozostałe z wycinki drzew, dokonując, przed wykonaniem i rozliczeniem zleconych prac, wpłaty za wartość surowca drzewnego, oszacowaną przez Rzeczoznawcę na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych.
Wpłaty należy dokonać na wskazany rachunek bankowy na podstawie otrzymanej faktury VAT.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług zgodnie z ST, z uwzględnieniem zobowiązań Wykonawcy wynikających z oferty przetargowej.
Zamówienia będą realizowane zgodnie ze zleceniami pisemnymi (tj. protokół przekazania, potwierdzony przez osoby reprezentujące strony umowy), a w przypadkach awaryjnych
(gdy niemożliwe jest spisanie protokołu przekazania, a konieczna jest natychmiastowa reakcja Wykonawcy) dopuszcza się zlecenia telefoniczne, potwierdzone w kolejnym dniu roboczym protokołem przekazania (z odnotowaniem daty zlecenia telefonicznego).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.01.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Tadeusza Regera 81
Bielsko-Biała 43-382
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Bielski - Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
ul. Tadeusza Regera 81
Bielsko-Biała 43-382
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się