Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysię-gnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni przy drogach powiato-wych.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych prac
 przygotowanie terenu prac,
 wycięcie drzew - 19 szt.,
 wykonanie nowych nasadzeń – 19 szt. sadzonek drzew,
 redukcja koron/usunięcie posuszu z wysięgnika - 144 szt. drzew,
 frezowanie pni –19 szt.,
 uprzątnięcie gałęzi i konarów,
 oczyszczenie terenu po wycince,
 zakup drewna.
3. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV: 77211400-6 (Usługi wycinania drzew).
Dodatkowe kody CPV: 77211500-7 (Usługi pielęgnacji drzew); 77211600-8 (Sadzenie drzew); 77211000-2 (Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna).
4. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć od-powiedni sprzęt i materiały do wykonywania przedmiotu zamówienia.
5. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są w cen-niku (załącznik nr 1.2 do Formularza oferty), Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (za-łącznik nr 4 do SIWZ) oraz Przedmiaru prac wraz z lokalizacją (załącznik nr 5 do SIWZ).
6. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu pozyskanego drewna (po cenach ustalonych przez zamawiającego) po uprzednim dokonaniu klasyfikacji i obmiaru przez komisję zło-żoną z przedstawiciela wykonawcy, osoby uprawnionej w charakterze rzeczoznawcy, po-wołanego przez zamawiającego i przedstawiciela zamawiającego.
7. Nasadzenia w miejsce wyciętych drzew: 19 szt. sadzonek - lipa drobnolistna, klon zwy-czajny lub wiąz szypułkowy - o obwodzie minimum 6 cm i wysokości minimum 2,0 m wraz z palikiem.
8. Sprzedaż drewna dokonana zostanie wg następujących cen:
 drewno opałowe miękkie – 75,00 zł/m3 netto (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć 00/100),
 drewno opałowe twarde – 84,00 zł/m3 netto (słownie złotych: osiemdziesiąt cztery 00/100).
9. Zamawiający dokonywał będzie kontroli realizacji prac określonych w przedmiocie zamó-wienia. Niewykonanie, zaniechanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia będzie podstawą do naliczenia kar umownych.
10. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami pra-wa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następ-stwie podpisania umowy.
11. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej załączni-kami, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzy-skanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykony-wanie usług.
12. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisa-nych w SIWZ i ofercie.
13. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należy-te wykonanie tego zamówienia.
17. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i po-dania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwyko-nawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wy-branym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).
18. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby do realizacji przedmiotu zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby wykonujące czynności w zakresie wykonywania robót budowlanych, na podstawie umów o pracę, je-żeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zmianami). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia przez Wykonawcę, umów o pracę z zatrudnionymi przez niego pracownikami.
19. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji za-mówienia: wycinka drzew, redukcja koron/usunięcie posuszu z wysięgnika, frezowanie pni.
20. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale pod-wykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamó-wienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy.
21. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podsta-wie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na po-czet wykonania zamówienia.
22. Miejsce realizacji zamówienia: drogi powiatowe Powiatu Namysłowskiego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Pl. Wolności
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Pl. Wolności
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się