Wał wirnika kruszarki młotkowej

» Opis zapytania

Nazwa: Wał wirnika wraz z 2 nakrętkami
Opis:
WAŁ WIRNIKA RYS.NR. 40.99.52.0.01/a 1 SZT


•nakrętki wału typ HM74T wg CBKŁT. 40.99.02.002/b 2 szt


Ilość: 1 [kpl.]

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (Wymagane minimum 45 dni)
Termin dostawy (Podać termin wykonania)
offer_value (Wartość oferty)
Specyfikacja (Potwierdzić wykonanie zgodnie z wymogami)
Warunki dostawy (Wymagane DDP zakład Górażdże Cement S.A.)
Warunki i okres gwarancji (Podać warunki gwarancji)

Opis i specyfikacja:


Szanowni Państwo


W imieniu Górażdże Cement S.A. należącej do grupy Heidelberg Cement zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie i dostawę wału wirnika do kruszarki młotkowej wg. dołączonej dokumentacji technicznej.


1 Przedmiot zapytania ofertowego


Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie i dostawa do Górażdże Cement S.A, zakład w Choruli – wału wirnika kruszarki młotkowej 4099 wykonanego zgodnie z dokumentacją techniczną dołączoną do niniejszego zapytania ofertowego.


WAŁ WIRNIKA RYS.NR. 40.99.52.0.01/a 1 SZT nakrętki wału typ HM74T wg CBKŁT. 40.99.02.002/b 2 szt Wał wirnika kruszarki młotkowej 4099 rys.40.99.52.0.01/a z nakrętkami wału szt. 2 typ HM74T wg CBKŁT.Wał dostarczyć z atestem i kartą pomiarową wału.Wał zabezpieczyć antykorozyjnie. Odkuwkę wału wykonać wg normy PN-EN 10228-3 „Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali ferrytycznej lub magnetycznej" w klasie jakości 2 zgodnie z w/w normą w 100 % objętości . Obróbka cieplna na własności mechaniczne wg. EN 10250 - 3 Atest 3.1 wg. EN 10204 Informacja techniczna: Marek Sekuła marek.sekula@gorazdze.pl
Tel. 077 777 84 28 kom. 693 136 041Wytyczne wykonania i odbioru kompletnego wału. - Opracowanie technologii wykonania wału wg dołączonego rysunku Zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania Wykonanie wału zgodnie z dołączonym rysunkiem Wykonanie obróbki zgodnie z rysunkiem Zabezpieczenie wału przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu i składowania Transport gotowego wału do Zleceniodawcy (opcja)
Wymagane dokumenty przed przystąpieniem do odbioru jakościowego:
Urządzenia powinny spełniać wymogi stawiane przez PN, BHP, CE i inne obowiązujące przepisy dla danego typu urządzeń oraz posiadać wymagane atesty. Sprzedający jest zobowiązany do wydania Kupującemu certyfikatu na znak bezpieczeństwa lub, jeśli nie jest wymagany, deklarację zgodności towaru z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami, wszelkiego rodzaju raporty badań i Karty kontroli oraz wszystkie inne dokumenty wymagane i obowiązujące dla danego typu urządzeń.


Wraz z dostawą należy dostarczyć:

atest materiału wału,kartę pomiarów wałuinne obowiązujące Informacja handlowa Józef Suchan Specjalista ds. Zakupów GÓRAŻDZE CEMENT Chorula ul. Cementowa 1 45 - 076 OPOLE Skr.poczt.220 tel. 48 077 777 87 26 e-mail. jozef.suchan@gorazdze.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.01.2020 | 13:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Górażdże


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się