Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi zgrzewarek doczołowych i elektrooporowych rur PE oraz zgrzewania rur PE metodą doczołową i elektrooporową dla 18 pracowników ZWiK sp. z o.o.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Formularz oferty (kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena brutto.
Proszę załączyć wypełniony i podpisany skan Formularza oferty )
oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w SIWZ – załącznik nr 1 do oferty (Proszę potwierdzić, że Wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu wpisując słowo "tak" oraz załączyć obok wypełniony i podpisany skan załącznika nr 1)
aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (Proszę załączyć skan podpisanego dokumentu)
pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik (w przypadku wystąpienia powyższej okoliczności, należy załączyć obok skan podpisanego pełnomocnictwa)
zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do oferty (Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez załączenie obok skan podpisanego załącznika nr 2)
oświadczenie, że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego – załącznik nr 3 do oferty, (Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 3)
oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy (podmiotu zbiorowego ) nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – załącznik nr 4 do oferty (Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 4)
oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - załącznik nr 5 do oferty (Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 5)
oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 6 do oferty (Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 6)
w przypdku podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu - pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie lub do występowania wspólnie i podpisania umowy (w przypadku wystąpienia powyższej okoliczności, należy załączyć obok skan podpisanego pełnomocnictwa)
Tajemnica przedsiebiorstwa (Proszę wymienić, które z elementów oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, uzasadnić ją oraz załączyć obok zeskanowane dokumenty stanowiące "tajemnicę przedsiębiorstwa" wraz z uzasadnieniem)

Opis i specyfikacja:

Tryb postępowania - przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: "Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi zgrzewarek doczołowych i elektrooporowych rur PE oraz zgrzewania rur PE metodą doczołową i elektrooporową dla 18 pracowników ZWiK sp. z o.o.".
Szkolenie odbyć ma się w formie kursu, podczas którego słuchacze zapoznani zostaną z organizacją pracy przy obsłudze zgrzewarek doczołowych i elektrooporowych rur PE oraz zgrzewania rur PE metodą doczołową i elektrooporową. Na podstawie udziału w szkoleniu oraz zdaniu egzaminu praktycznego, Wykonawca wystawi świadectwa bezterminowe potwierdzające posiadanie kwalifikacji w przedmiotowym zakresie.
Sposób składania ofert - oferty wraz z załącznikami należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone
jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w
sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych,
dostaw i usług (wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 82/2019 z dn 12.09.2019r.). Regulamin dostępny jest na
stronie internetowej Zamawiającego:

http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/1097/20732/regulamin-wewnetrzny-w-sprawie-zasad-form-i-trybu-udzielania-zamowien-na-wykonanie-robot-budowlanych-dostaw-i-uslug

Regulamin dostępny jest również w siedzibie
Zamawiającego w pokoju nr 4.


Do
udzielenia tego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843).


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: zadawania pytań do SIWZodpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia ofertyinneZłóż ofertę


» Termin składania ofert

24.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się