ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI DO KUCHNI PRZEDSZKOLNEJ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do kuchni przedszkolnej mieszczącej się w Przedszkolu nr 424 im. Królowej Marysieńki, 02-972 Warszawa, ul. J.B. Flatta 7. Zamawiający pogrupował zamawianą żywność na 2 części. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na wybraną część. Podane ilości zamawianych produktów są ilościami szacunkowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rodzaj asortymentu oraz orientacyjne ilości zamawianego asortymentu dla poszczególnych części w okresie objętym zamówieniem wraz z kalkulacją ceny oferty, zawierają: załączniki nr 1a, 1b do SIWZ. Okres trwania dostawy wyniesie nie więcej niż 12 miesięcy, rozpocznie się od dnia 01.02.2020 a upłynie w dniu 30.12.2020r. Cykliczność dostaw uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego i odbywać się będzie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy. W zakresie dostaw „Dostawę” – Zamawiający określa, jako przygotowanie asortymentu zgodnie z zamówieniem, jego dowóz do Zamawiającego oraz wyładunek asortymentu do magazynu żywnościowego mieszczącego się w Przedszkolu nr 424 im. Królowej Marysieńki, przy ul. J.B. Flatta 7, w Warszawie. Zamawiający wymaga, aby warunki transportu zamawianych artykułów odpowiadały zasadom GMP/GHP i odbywały się środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne, zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a osoby wykonujące „Dostawę” muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych, które okażą na każde żądanie Zamawiającego. W zakresie wymagań jakościowych. Oferowane artykuły żywnościowe oraz pozostałe produkty winny być świeże z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości, tj. I-go gatunku, bez wad fizycznych i jakościowych oraz spełniać wymogi: Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę artykuły będące przedmiotem zamówienia spełniały wymagania jakościowe zawarte w załącznikach od nr 1a do nr 1b do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz wypełniały przesłanki normy prawnej, określone w poniżej wymienionych aktach normatywnych oraz ich przepisach wykonawczych: Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252); Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r., o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178.); Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r. poz. 824.) Zamawiający wymaga, aby dostarczone artykuły były oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2015 poz. 29), tj. oznakowanie musi zawierać nazwę, pod którą środek jest wprowadzony do obrotu, wykaz i ilości składników lub kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firmę i adres producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy, nazwę i adres producenta W przypadku mięsa i produktów mięsnych Wykonawca przez cały okres realizacji umowy musi posiadać decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące możliwości produkcji lub obrotu danym produktem spożywczym, będącym przedmiotem zamówienia. Artykuły będące przedmiotem zamówienia winny posiadać odpowiednie atesty świadczące o dopuszczeniu dostarczanych towarów do obrotu handlowego oraz powinny odpowiadać normom branżowym przyjętym dla tego rodzaju asortymentu. Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane przez Wykonawcę artykuły będące przedmiotem zamówienia były wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP. Zamawiający przedstawił parametry artykułów, które spełniałyby założone wymagania jakościowe. W niektórych pozycjach Zamawiający podał konkretną nazwę artykułów, jakie chciałby otrzymać, jednak Wykonawca może zaoferować produkty równoważne jakościowo, czyli takie, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry, normy, standardy jakościowe i właściwości jak produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry jakościowe artykułów równoważnych winny być takie same lub lepsze jak parametry tej samej klasy produktów od zaproponowanych przez Zamawiającego. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do równoważności zaoferowanych artykułów, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy P.Z.P.) pod rygorem odrzucenia oferty. Jeżeli zaoferowane artykuły będą posiadały parametry gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia publicznego, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Ciężar udowodnienia, że zaoferowane przez Wykonawcę artykuły odpowiadają wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy. Badanie, ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzone osobno dla każdej części zamówienia. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Wzór Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.01.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Jerzego Beniamina Flatta 7
Warszawa 02-972
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Przedszkole nr 424 im. Królowej Marysieńki
Jerzego Beniamina Flatta 7
Warszawa 02-972
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się