Dostawa lekkiego oleju opałowego dla Zespołu szkolno-Przedszkolnego nr 1 w KedZierzynie-Koźlu

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 53 620 litrów w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31-12-2020 do siedziby Zamawiającego tj. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu ul. Jana Brzechwy 80, 47-230 Kędzierzyn-Koźle.
2. Parametry dostarczanego lekkiego oleju opałowego:
1) Wartość opałowa nie niższa niż – 42,6 Mj/kg;
2) Gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż – 0,86 g/cm3;
3) Temperatura zapłonu nie niższa niż – 56 oC;
4) Temperatura płynięcia nie wyższa niż – (- 24 oC);
5) Lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC nie większa niż – 6mm2/s;
6) skład frakcyjny:
- do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65 % (v/v);
- do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85 % (v/v);
7) pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % (m/m);
8) pozostałość po spopieleniu 0,01 % (m/m);
9) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % (m/m);
10) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg;
11) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg;
12) Barwa - czerwona
3. Zamawiający posiada zbiorniki na olej opałowy o łącznej pojemności 9 000 litrów.
4. Jednorazowa dostawa lekkiego oleju opałowego będzie wynosić do 6500 litrów. Ilość dostarczanego jednorazowo paliwa uzależniona będzie od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym.
5. Określona powyżej ilość lekkiego oleju opałowego (53 620 litrów) jest przewidywaną ilością szacunkową. Faktyczna ilość oleju wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Może ona ulec stosownemu zmniejszeniu lub zwiększeniu jednak nie więcej niż +/- do 20%. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje żadne roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych powyżej.
6. Dostarczany lekki olej opałowy musi być zgodny z Polską Normą PN-C 96024:2011 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” oraz z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U z 2016 poz. 2008) a także zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych
(Dz.U. 2010 r., Nr 157, poz. 1054).
7. Dostawa lekkiego oleju opałowego następować będzie sukcesywnie przez cały okres trwania umowy, według bieżących potrzeb Zamawiającego. Warunkiem dokonania każdorazowej dostawy lekkiego oleju opałowego będzie przekazanie przez Zamawiającego zamówienia w formie telefonicznej, faksem
lub e-mailem określającego wielkość, termin i miejsce dostawy.
8. Zamówienie musi zostać realizowane w terminie maksymalnie 48 godzin od daty przesłania zamówienia przez Zamawiającego. Dostawy muszą być realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnych z ustawą z dnia 18 stycznia 1951r.
o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz.28, z późn. zm.). Jeżeli Zamawiający złoży Zamówienie w dowolnym tygodniu w piątek po godz. 12:00, Wykonawca może dostarczyć lekki olej opałowy w poniedziałek do godz. 12:00.
9. Wykonawca dostarczy zamówiony lekki olej opałowy we wskazane miejsce na własny koszt i ryzyko, własnym środkiem transportu do tego przystosowanym tj. w autocysternach samochodowych oznaczonych odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, wyposażonych w pompę lub dystrybutor z zalegalizowanym licznikiem przepływu
i możliwością odczytu ilości dostarczanego paliwa oraz w wąż spustowy z końcówką podłączeniową do instalacji napełniania zbiorników o długości umożliwiającej swobodne przepompowanie paliwa do zbiornika (min. 15m).
10. Do każdej dostawy lekkiego oleju opałowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
lub jego przedstawicielowi świadectwo jakości lub dokument równoważny świadectwu jakości, potwierdzający spełnienie przez dostarczony olej parametrów jakościowych określonych w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia. Świadectwo jakości lub dokument równoważny świadectwu jakości powinien być
w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11. Dostarczona przez Wykonawcę zamówiona ilość lekkiego oleju opałowego winna być zgodna
ze wskazaniami zalegalizowanego licznika oleju opałowego, zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej. Wskazania licznika będą sprawdzane w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego przyjmując dostarczony lekki olej opałowy przez Wykonawcę ma prawo każdorazowo żądać okazana świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której dokonywany będzie rozładunek oleju opałowego.
12. Wykonawca przy każdej dostawie przekaże Zamawiającemu list wydany przez jego magazyn, zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo oraz nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny.
13. Dostawy lekkiego oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15oC.
14. Każdorazowa prawidłowa dostawa lekkiego oleju opałowego będzie potwierdzona dokumentem „WZ” (wydanie na zewnątrz) Wykonawcy zawierającym następujące informacje:
 Cenę jednostkową brutto z dnia dostawy, potwierdzoną wydrukiem ze strony internetowej producenta oleju opałowego;
 Temperatura przy załadunku paliwa;
 Ilość litrów w temperaturze załadunku i gęstość oleju w temperaturze załadunku;
 Ilość litrów oleju w temperaturze 15oC i jego gęstość w tej temperaturze.
15. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności przedstawiciela Wykonawcy, próbki rozjemczej oleju opałowego i skierowanie jej do badania do akredytowanego, wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. Próbka będzie pobierana w ilości nie większej niż 2 litry do pojemnika dostarczonego przez Wykonawcę. Pojemnik
z próbką oleju zostanie zabezpieczony plombami z odciskami upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół pobrania próbki w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wyniki badań są dla stron wiążące i nie podlegają reklamacji. W razie stwierdzenia przez akredytowane laboratorium, że olej opałowy nie spełnia wymaganych norm jakościowych wykonawca musi odebrać wadliwy olej i dostarczyć spełniający parametry jakościowe w terminie 24 godzin od dnia otrzymania wyników z laboratorium. Wykonawca pokryje także wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający związane z nabyciem, zwrotem oraz wszelkimi następstwami użycia wadliwego oleju opałowego.
16. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego złożenie w urzędzie skarbowym kaucji gwarancyjnej dla podatników dokonujących dostaw towarów, o której mowa w art. 105b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług,
w wysokości minimalnej 1 mln. Złotych. Jeżeli termin ważności złożonej kaucji będzie krótszy od terminu obowiązywania umowy to Wykonawca zobowiązany będzie samodzielnie bez wezwania do uzyskania
i przedłożenia zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przedłużenie terminu ważności złożonej kaucji gwarancyjnej na okres nie krótszy niż w termin obowiązywania umowy. Dokument potwierdzający przedłużenie kaucji musi zostać dostarczony do Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty upływu ważności kaucji gwarancyjnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul.Jana Brzechwy 80
Kędzierzyn-Koźle 47-230
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
ul.Jana Brzechwy 80
Kędzierzyn-Koźle 47-230
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się