Sprzedaż używanych agregatów prądotwórczych

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym ruchomości oraz o gotowości zawarcia umowy kupna/sprzedaży w tym stanie technicznym oraz oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń – załącznik nr 1 do oferty (Proszę potwierdzić, że Wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu wpisując słowo "tak" oraz załączyć obok wypełniony i podpisany skan załącznika nr 1)
zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 2 do oferty (Proszę potwierdzić, że Wykonawca akceptuje treść projektu umowy oraz załączyć skan zaakceptowanego projektu umowy)
oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 3 do oferty (Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 3)
aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (Proszę załączyć skan podpisanego dokumentu )
offer_value (Wartość oferty)
Formularz oferty (Proszę załączyć skan podpisanego Formularza oferty)

Opis i specyfikacja:

Tryb postępowania - przetarg nieograniczony

Znak sprawy: 02/2020/KSz

Przedmiot zamówienia: Sprzedaż używanych agregatów prądotwórczychSprzedający dopuszcza możliwość złożenia ofert
częściowych. Przez
ofertę częściową Sprzedający rozumie złożenie oferty na jeden z oferowanych do
sprzedaży używanych agregatów wyszczególnionych w pkt. 3 specyfikacji. Oferent
może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części.
Przedmiotem przetargu są:
a) część
I - używany agregat prądotwórczy ANDORIA
Cena
wywoławcza wynosi: 2 000,00 zł
brutto (słownie brutto: dwa tysiące złotych).b)
część II - używany agregat prądotwórczy WOLA Cena
wywoławcza wynosi: 7 000,00 zł
brutto (słownie brutto: siedem tysięcy złotych).c)
część III – używany agregat sprężarkowy typ Fampa- ABBO
Cena
wywoławcza wynosi: 500,00 zł
brutto (słownie brutto: pięćset złotych).Sprzedający udostępnia zgłoszone do przetargu
używane agregaty do wglądu wszystkim Oferentom w celu zapoznania się przez nich z ich stanem technicznym
i przydatnością użytkową oraz udziela
wszelkich informacji o ruchomościach (w
godz. 8.00 do 14.00 od poniedziałku do
piątku).Używany agregat prądotwórczy ANDORIA można
oglądać na przepompowni P3 przy ul. Grunwaldzkiej, 72-600 Świnoujście - po
wcześniejszym ustaleniu terminu.

Osobą upoważnioną do
udostępnienia w/w agregatu do wglądu jest Pani Marta Piszer tel. 517 077 152.Używany agregat prądotwórczy WOLA można oglądać
na UW Wydrzany, 72-600 Świnoujście - po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Używany agregat sprężarkowy typ Fampa ABBO
można oglądać na UW Granica, 72-600 Świnoujście – po wcześniejszym ustaleniu
terminu.

Osobą
upoważnioną do udostępnienia używanych agregatów WOLA oraz Fampa- ABBO, do
wglądu jest Pan Andrzej Marynowski tel. 609 870 013.
Sposób składania ofert - oferty wraz z załącznikami należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.


W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą Platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 22/101 02 02.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.01.2020 | 13:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się