Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi samochodu – kurs o wydanie prawa jazdy kat. B, realizowanego w ramach projektu „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”.

» Opis zapytania

Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi samochodu – dla uczniów szkół: Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim i Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, dla których organem prowadzącym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński – beneficjentów projektu, ubiegających się o wydanie prawa jazdy kat. B, realizowanego w ramach projektu „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
Zamówienie obejmuje usługę przeprowadzenia kursów prawa jazdy kat. B dla przewidywanej liczby 170 uczniów.
Postanowienia dotyczące przedmiotu postępowania oraz warunki szczegółowe:
1.Miejsce szkolenia teoretycznego: pomieszczenia dydaktyczne znajdujące się na terenie dwóch zespołów szkół: Kowalewa Pomorskiego i Golubia- Dobrzynia, których uczniowie będą uczestniczyli w kursach lub pomieszczenia dydaktycznie Ośrodka Szkolenia Kierowców, o ile znajdują się na terenie Miasta Kowalewa Pomorskiego i Golubia-Dobrzynia. Zamawiający dysponuje i może przekazać na okres przewidziany do realizacji zamówienia, w nieodpłatne użyczenie posiadane sale w w/w szkołach, które spełniają wymogi techniczne określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców z dnia 4 marca 2016 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1885).
2.W przypadku skorzystania z użyczonych przez Zamawiającego pomieszczeń Ośrodek uaktualni wpis w rejestrze działalności regulowanej OSK Starosty w zakresie wykazu sal wykładowych.
3.Miejsce szkolenia praktycznego: teren powiatu golubsko-dobrzyńskiego, zajęcia praktyczne w ruchu drogowym na terenie miasta, w którym przeprowadzane są egzaminy państwowe, tj. Torunia, Grudziądza oraz na drogach dojazdowych do tych miast. Zamawiający zastrzega, aby początek i koniec zajęć praktycznych miał miejsce na terenie Golubia-Dobrzynia lub Kowalewa Pomorskiego.
4.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził szkolenie zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców z dnia 4 marca 2016 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1885).
5.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
- pokrył koszty badań lekarskich wymaganych przepisami prawa do podjęcia szkolenia/kursu objętego postępowaniem (w razie niezakwalifikowania się uczestnika, skierowanego na kurs przez Zamawiającego, z powodu zastrzeżeń lekarskich, wykonawca pokryje koszty badań lekarskich osoby z listy rezerwowej);
- ustalił termin i opłacił koszty egzaminu państwowego kat. B w Ośrodku Ruchu Drogowego (teorii i praktyki), w taki sposób, że:
a) opłacił koszty egzaminu teoretycznego, a w przypadku niezdania egzaminu za pierwszym podejściem opłacił powtórnie egzamin teoretyczny (tylko jedna poprawka),
b) opłacił koszty egzaminu praktycznego, a w przypadku niezdania egzaminu za pierwszym podejściem opłacił powtórnie egzamin praktyczny (tylko jedna poprawka).
6.Wykonawca zapewni w trakcie trwania kursu warunki pracy zgodne z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska.
7.Kurs prawa jazdy kat. B oraz egzamin wewnętrzny winien być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
8.Wykonawca wyposaży każdego z uczestników w nie podlegające zwrotowi, nieodpłatne materiały dydaktyczne i piśmienne, które będą wykorzystywane podczas kursu.
9.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletu materiałów dydaktycznych uczestnikom kursu, natomiast Zamawiającemu listę pisemnego potwierdzenia odbioru przez uczestników w/w materiałów.
10.Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją usługi, poprzez zamieszczenie na dokumentach oraz materiałach dydaktycznych, itp. logo zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów polityki spójności, które zamieszczone są na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
11.Wykonawca zapewni uczestnikom nadzór wykładowcy lub instruktora, na każdym etapie kursu;
12.Wykonawca zapewni ubezpieczenie NW (powstałych w związku z kursem oraz w drodze do miejsca jego odbywania i z powrotem) dla uczestników zajęć, w okresie realizacji umowy;
13.Kurs winien zakończyć się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym przez Wykonawcę.
14.Zamawiający przewiduje, iż liczba godzin zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż 30 godzin - w tym co najmniej 4 godziny w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych (godzina zajęć- 45 minut) i 30 godzin zajęć praktycznych (godzina zajęć - 60 minut) na każdego uczestnika kursu.
15.Zgodnie z § 9 ust 3 pkt 2 lit. c Rozporządzenia zajęcia w zakresie części praktycznej szkolenia powinny uwzględniać co najmniej 4 godziny jazdy poza obszarem zabudowanym, w tym na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h, na odcinku nie krótszym niż 50 km w trakcie jednych zajęć.
16.Do kursu przystąpią uczniowie, którzy uzyskają orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Jeżeli uczeń nie uzyska orzeczenia nie będzie mógł przystąpić do kursu. Koszt przeprowadzenia badania lekarskiego nie będzie obciążać Zamawiającego. Na tym etapie Zamawiający nie może przewidzieć, czy wszyscy uczniowie otrzymają takie orzeczenie.
17.Zamawiający wymaga, aby zajęcia praktyczne odbywały się z uwzględnieniem zajęć lekcyjnych uczestników kursów, tj. nie odbywały się wcześniej niż przed godz. 14.00. Każdorazowe wcześniejsze zajęcia praktyczne są możliwe po wcześniejszym ustaleniu i zgodzie ze strony Zamawiającego.
18.Imienna lista uczestników wytypowanych do odbycia szkolenia będzie załącznikiem do umowy. Zamawiający zakłada realizację zamówienia w zgodnie z podziałem ilościowym dla poszczególnych szkół wg następującego harmonogramu :
Dla Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim:
Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla grupy 1 (25 osób): luty/grudzień 2020;
Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla grupy 2 (25 osób): styczeń/czerwiec 2021,
Dla Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu:
Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla grupy 1 (20 osób): do 30 kwietnia 2020;
Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla grupy 2 (20 osób): maj/sierpień 2020,
Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla grupy 3 (20 osób): wrzesień/grudzień 2020;
Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla grupy 4 (30 osób): styczeń/marzec 2021r;
Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla grupy 5 (20 osób): kwiecień/czerwiec 2021r;
Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla grupy 6 (10 osób): czerwiec/sierpień 2021r;
Terminy określone zostały ramowo i mogą ulec modyfikacji.

19.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązuje się przedstawić szczegółowy program kursu – obejmujący część teoretyczną oraz praktyczną – wraz z harmonogramem uwzględniającym godzinowy podział zajęć w ujęciu tygodniowym, obejmującym realizację programu;
20.Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad frekwencją obecności uczestników kursu poprzez:
-prowadzenie list obecności uczestników kursu,
-bieżące informowanie Zamawiającego o nieobecności na kursie osób skierowanych, nie przystąpieniu do kursu przez te osoby lub też rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania,
-zawiadomienie Zamawiającego o fakcie uchylenia się uczestnika kursu od przystąpienia do ewentualnych zaliczeń cząstkowych oraz egzaminu końcowego;

21.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu (po zakończeniu kursu) raport z realizacji kursu zawierający:
-imienne wskazanie osób, które odbyły kurs z podziałem na poszczególne grupy (wymagane jest dołączenie do raportu list obecności),
-wykaz wydanych uczestnikom dokumentów wraz z poświadczeniem ich odbioru oraz kserokopie wydanych uczestnikom kursu dokumentów;
-rozliczenie godzin zrealizowanych na kursie uwzględniające tematykę zrealizowanych zajęć,
-ankiety oceny szkolenia łącznie z ich opracowaniem,
oraz dokumentację fotograficzną w formie płyty CD/DVD.

22.Wykonawca usługi wyznaczy osobę, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt z pracownikiem Zamawiającego a także organizację i terminową realizację szkolenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.01.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Plac 1000-lecia 25
Golub-Dobrzyń 87-400
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiat Golubsko-Dobrzyński
Plac 1000-lecia 25
Golub-Dobrzyń 87-400
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się