Usługa parkowania i przechowywania pojazdów i ich części dla: KPP Będzin, KMP Bielsko-Biała, KMP Bytom, KMP Chorzów, KMP Częstochowa, KMP Dąbrowa Górnicza, KMP Gliwice, KMP Katowice, KPP Lubliniec, KPP Mikołów, KPP Myszków, KPP Pszczyna, KMP Rybnik, KMP Ruda Śląska, KMP Sosnowiec, KMP Świętochłowice, KMP Siemianowice Śląskie, KPP Tarnowskie Góry, KPP Wodzisław Śląski, KMP Żory.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi parkowania i przechowywania pojazdów o dmc do 3,5 t, o dmc pow. 3,5 i części zamiennych zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez KPP Będzin, KMP Bielsko-Biała, KMP Bytom, KMP Chorzów, KMP Częstochowa, KMP Dąbrowa Górnicza, KMP Gliwice, KMP Katowice, KPP Lubliniec, KPP Mikołów, KPP Myszków, KPP Pszczyna, KMP Rybnik, KMP Ruda Śląska, KMP Sosnowiec, KMP Świętochłowice, KMP Siemianowice Śląskie, KPP Tarnowskie Góry, KPP Wodzisław Śląski, KMP Żory oraz inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem tych jednostek, całodobowo w każdy dzień roboczy miesiąca oraz soboty, niedziele i święta.
2. Zamówienie zostało podzielone na 31 nw. (części) zadań:
1. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów dlaKPP Będzin
2. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów KMP Bielsko - Biała
3. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc pow. 3,5 t KMP Bielsko - Biała
4. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów KMP Bytom
5. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów KMP Chorzów
6. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc pow. 3,5 t KMP Chorzów
7. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów KMP Częstochowa
8. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc pow. 3,5 t KMP Częstochowa
9. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów KMP Dąbrowa Górnicza
10. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc pow. 3,5 t KMP Dąbrowa Górnicza
11. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc pow. 3,5 t KMP Gliwice
12. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc pow. 3,5 t KMP Katowice
13. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów KPP Lubliniec
14. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc pow. 3,5 t KPP Lubliniec
15. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc pow. 3,5 t KPP Mikołów
16. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów KPP Myszków
17. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc pow. 3,5 t KPP Myszków
18. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do. 3,5 t i części pojazdów KPP Pszczyna
19. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc pow. 3,5 t KPP Pszczyna
20. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc pow. 3,5 t KMP Ruda Śląska
21. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów KMP Rybnik
22. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów KMP Sosnowiec
23. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc pow. 3,5 t KMP Sosnowiec
24. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów KMP Świętochłowice
25. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc pow. 3,5 t KMP Świętochłowice
26. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów KMP Siemianowice Śląskie
27. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów KPP Tarnowskie Góry
28. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów KPP Wodzisław Śl.
29. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc pow. 3,5 t KPP Wodzisław Śl.
30. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t i części pojazdów KMP Żory
31. Parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc pow. 3,5 t KMP Żory

3. Szacowane ilości dób parkowania dla wszystkich zadań zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Podane wartości są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega, że faktyczne ilości mogą ulec zmianie, a podane dane służą jedynie do obliczenia ceny ofertowej przez Wykonawców.
4. Zamawiający wymaga, aby doba parkowania rozpoczynała się od faktycznego przyjęcia pojazdu na parking strzeżony (ustalenie winno być sprecyzowane w godzinach i minutach) i kończyła się po upływie 24 godzin od tego momentu.
5. Zamawiający zostanie obciążony kwotą w wysokości 1/24 stawki dobowej za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia danej usługi.
6. Wykonawca winien wskazać w Załączniku nr 1 do SIWZ- formularzu ofertowym lokalizację parkingu tj. jeden adres dla danego zadania, na które składa ofertę. W przypadku podania więcej niż jednego adresu parkingu dla jednego zadania, na które Wykonawca składa ofertę, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP. Wykonawca może wskazać ten sam adres parkingu dla kilku zadań pod warunkiem, ze dysponuje odpowiednią ilością miejsc parkingowych wynikającą z postawionego warunku dla każdego zadania.
7. Odległość parkingu od siedziby jednostki powinna znajdować się w odległości nieprzekraczającej 25 km licząc po trasie z siedziby KPP/KMP na wskazany parking.

7.1. Adresy siedzib KPP/KMP dla poszczególnych zadań:
1.
KPP Będzin – 42-500 Będzin, ul. Bema 1
2/3
KMP Bielsko – Biała – 43-300 Bielsk – Biała, ul. Wapienna 45
4
KMP Bytom – 41-902 Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 74
5/6
KMP Chorzów – 41-503 Chorzów, ul. Legnicka 1
7/8
KMP Częstochowa – 42-217 Częstochowa, ul. ks. J. Popiełuszki 5
9/10
KMP Dąbrowa Górnicza – 41-300 Dąbrowa Górnicza, aleja Józefa Piłsudskiego 11
11
KMP Gliwice – 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 10-12
12
KMP Katowice – 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
13/14
KPP Lubliniec – 42-700 Lubliniec, ul. Oświęcimska 6
15
KPP Mikołów – 43-190 Mikołów, ul. Rymera 1
16/17
KPP Myszków – 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 105
18/19
KPP Pszczyna – 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 18
20
KMP Ruda Śląska – 41-709 Ruda Śląska, ul. Hallera 9
21
KMP Rybnik – 44-200 Rybnik, Plac Armii Krajowej 5
22/23
KMP Sosnowiec – 41-200 Sosnowiec, ul. J. Piłsudskiego 2
24/25
KMP Świętochłowice – 41-600 Świętochłowice, ul. Wojska Polskiego 16 C
26
KMP Siemianowice Śląskie – 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 16
27
KPP Tarnowskie Góry – 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 6
28/29
KPP Wodzisław Śląski – 44-313 Wodzisław Śląski, ul. Kokoszycka 180 B
30/31
KMP Żory – 44-240 Żory, ul. Wodzisławska 3
7.2 Z uwagi na charakter wymogu oraz kryterium dotyczącego odległości parkingu od siedziby KMP/ KPP, Zamawiający przewiduje następujący tok postępowania w przypadku braków (nieprawidłowości) w złożonych oświadczeniach:
- w przypadku braku oświadczenia o adresie parkingu i odległości od siedziby KMP/ KPP – oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp;
- w przypadku podania adresu parkingu i jednoczesnym braku oświadczenia o odległości od siedziby KMP/ KPP – Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oświadczenia na podstawie art. 26 ust. 3 (powyższe wynika z faktu, że oświadczenie o odległości dotyczy w takim przypadku stanu faktycznego, a nie uznaniowego Wykonawcy);
- w przypadku podania wyłącznie odległości bez podania adresu – oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp;
- w przypadku stwierdzenia błędu w podanej odległości parkingu od siedziby KMP/ KPP – Zamawiający dokona poprawienia powyższego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp.

7.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania odległości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ- formularzu ofertowym przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza. Na etapie badania oferty Zamawiający zweryfikuje oferowaną przez Wykonawcę odległość i przypadku gdy oferowana odległość przekroczy 25 km licząc po trasie dla danego zadania, na które Wykonawca składa ofertę, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony na cały okres trwania umowy na kwotę, co najmniej 100 000,00 złotych, od wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją działalność mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne. Zamawiający wymaga, aby aktualna polisa OC była do okazania przez Wykonawcę na każde wezwanie Zamawiającego.

9. UWAGA: Rozliczenie każdego zadania za zrealizowane według bieżących potrzeb usługi następować będzie wg cen jednostkowych podanych dla każdej pozycji tabeli załącznika nr 1 do SIWZ – formularza ofertowego. Maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla każdego zadania. Cenę brutto obliczoną wg Rozdz. X SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
9.1. Zamawiający informuje, iż na etapie badania i oceny ofert będzie przeliczał ceny jednostkowe podane w ofertach przez ilości wynikające z załącznika nr 5 do SIWZ celem badania, czy oferta nie przekracza kwoty przeznaczonej na realizację zadania.
9.2 Jeżeli wyliczona kwota będzie wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie danego zadania, Zamawiający zdecyduje:
- o zwiększeniu środków na realizację danego zadania, lub
- do umowy jako maksymalna kwota zostanie wpisana kwota przeznaczona na realizację zamówienia dla danego zadania podana na otwarciu ofert, lub
- w przypadku przekroczenia kwoty i braku możliwości jej zwiększenia, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp "wartość oferty przekracza środki przeznaczone na realizację zadania (...)"
10. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia z udziałem podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 4 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
11. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w przypadku parkingu, który dozorowany jest przez osobę fizyczną np. Stróża, Zamawiający wymaga, aby osoba ta była zatrudniona przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.).
11.1. W związku z powyższym Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia, złożone na odrębnym dokumencie.
11.2. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy.
11.3. W odniesieniu do podwykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 11.1. SIWZ, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.
11.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie 11.1. i 11.2. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.
11.5. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez wykonawcę w zakresie określonym ust. 11 Kontrola dopuszcza wymóg złożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia jak również przedłożenia do wglądu dokumentów w postaci kopii zawartych umów o pracę oraz kopii dokumentów potwierdzających zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. Sankcje z tytułu naruszenia tych wymogów określone są we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
11.6. Kopia umowy/umów o pracę, kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych celem uchylenia dyrektywy 95/46/W oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
11.7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.01.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. J. Lompy 19
Katowice 40-038
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. J. Lompy 19
Katowice 40-038
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się