"Sprzedaż i dostawa sprzętu do pracy z końmi - szkieletu konia do pracowni hodowli koni w ZSP w Ornontowicach ,przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa Szkieletu konia do pracowni hodowli koni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach, przewidzianego w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT. 1.1 Zakres zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek i montaż następującego sprzętu : a) Szkieletu konia do pracowni hodowli koni -1 sztuka Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do następujących szkół: 1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie sprzętu , zgodnie z opisem wskazanym w załączniku nr 6 do SIWZ, jego rozładunek, montaż. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt dostaw, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiedzialny jest za spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających obowiązujących przepisów prawa. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do następujących szkół: 1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1 , w godzinach uzgodnionych ze specjalistą ds. rekrutacji w powyższej szkole Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Kody CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne 39162000- 5 Pomoce naukowe

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.01.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Żwirki i Wigury 4a
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Zarząd Powiatu Mikołowskiego
Żwirki i Wigury 4a
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się