Przygotowanie próbek do badań własności mechanicznych materiałów oraz złączy spawanych

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin realizacji (5 dni od otrzymania materiałów, proszę potwierdzić)
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”.)
Warunki płatności (21 dni od otrzymania faktury, proszę potwierdzić)
Termin ważności oferty (co najmniej 31.03.2020 r.)
Rodzaj rachunku bankowego (Proszę podać typ rachunku bankowego jaki będzie wskazany na fakturze - w tym przypadku w polu "Twoja propozycja lub komentarz" proszę wpisać "ROR" lub "KONTO FIRMOWE")

Opis i specyfikacja:

W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na przygotowywanie próbek wykorzystywanych przez Zamawiającego do badań własności mechanicznych materiałów oraz złączy spawanych, przeznaczonych do:
- prób rozciągania, próbki okrągłe i płaskie- przewidywana liczba próbek 150 szt.
- prób łamania- przewidywana liczba próbek 50 szt.
- badań mikroskopowych i makroskopowych- przewidywana liczba próbek 150 szt.
- pomiarów twardości- przewidywana liczba próbek 50 szt.
- prób udarności- przewidywana liczba próbek 150 kompletów po 3 szt.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamówienie będzie realizowane w formie pisemnej umowy. Przewidywany okres umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Istotne warunki realizacji zamówienia:
1. Jako wykonywanie próbek należy rozumieć zespół czynności, mających na celu nadanie dostarczonemu elementowi określonych cech geometrycznych.
2. Próbki należy przygotować zachowując warunki obróbki zapewniające uniknięcie umocnienia przez zgniot, nagrzanie materiału mogące zmienić jego własności mechaniczne.
3. Po obróbce skrawaniem wszelkie ślady pozostawione przez narzędzia oraz ostre krawędzie muszą być usunięte.
4. Przedmiot umowy będzie objęty umową na czas określony: do 31.12.2020 r.
5. Termin płatności: 21 dni od otrzymania faktury.
6. Ważność oferty: co najmniej do 31.03.2020 r.
Zamawiający wymaga:

- wykonywania usług w możliwie najkrótszym czasie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia przekazania materiałów, chyba że strony postanowią inaczej.
- posiadania przez Wykonawcę wdrożonych procedur postępowania z obiektami do badań zgodnie z punktem 5.8 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.Informacje o RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,
Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego ID 291996 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 2, bądź art. 97 ust. 1a ustawy Pzp;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 4 ustawy Pzp ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.W przypadku pytań:

- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel. 61 6280356

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

UDT


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się