Woreczki foliowe z zapięciem strunowym

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 14 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Termin dostawy (Dostawa w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia, proszę potwierdzić. )

Opis i specyfikacja:1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno, to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż zapośrednictwem Platformy.
2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są nastronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się
w oparciu o ceny brutto.
4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 14 dni od zakończenia postępowania.
5) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 14 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunek.
6) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe
i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.
7) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, bez podania przyczyny,
a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
9) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne
ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
10) Osoba do kontaktu Pan Mariusz Piskorski tel. 696-043-197

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2020 | 11:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

WSPol w Szczytnie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się