Wykonywanie usług monitorowania i ograniczania występowania ptaków i innych zwierząt wraz z realizacją odłowu/odstrzału redukcyjnego zwierzyny bytującej na lotnisku w Dęblinie i płoszeniem ptaków z terenu zespołu Pałacowo-Parkowego a także chwytania za pomocą pułapek żywołownych ptaków.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług monitorowania i ograniczania występowania ptaków i innych zwierząt wraz z realizacją odłowu/odstrzału redukcyjnego zwierzyny bytującej na lotnisku w Dęblinie i płoszeniem ptaków z terenu zespołu Pałacowo-Parkowego a także chwytania za pomocą pułapek żywołownych ptaków Nr - 72/19/N, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale IV SIWZ oraz w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ” stanowiącym Załącznik Nr 1a do SIWZ.

2. Warunki i zasady realizacji niniejszego zamówienia określone są również w „Ogólnych warunkach umowy” stanowiących załączniki: nr 4 do SIWZ.
3. Świadczenie niniejszych usług ma na celu ograniczenie zagrożeń związanych z ryzykiem kolizji statków powietrznych z ptakami i innymi zwierzętami na terenie lotniska wojskowego w Dęblinie i ewentualnością nastąpienia w tych okolicznościach zdarzeń lotniczych, uwzględniając postanowienia przepisów ustawy Prawo lotnicze z dnia 03.07.2002 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 tj.) oraz art. 33a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) oraz ustawy Prawo łowieckie z dnia 13.10.1995 r. - (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.), a także Decyzji znak WPN.6401.152.2017.MPR z dnia 5.12.2017 r., wytycznych zawartych w Piśmie DG RSZ Nr 68320/DG/2/17 z dnia 14.11.2017 r. i Piśmie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie RŚ-VII.7131.18.2019.TMZ z 12.03.2019 r. oraz na podstawie Decyzji RDOŚ w Lubinie WPN.6401.103.2019.KC z dnia 25 lipca 2019 r. i Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego NR XLI/617/2018 z dnia 18.06.2018 r., ustalającej warunki ograniczenia populacji zwierząt. Teren lotniska, w myśl art. 26 ustawy z dnia 13.10.1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2033 tj.) traktowany jest jako obiekt specjalny i nie wchodzi w skład obwodu łowieckiego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Brygady Pościgowej 5
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

41 Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Pościgowej 5
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się