POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 4D UST. 1 PKT 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: Systematyczna dostawa książek w 2020 roku

» Opis zapytania

NUMERACJA ZGODNA Z SIWZ:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa książek w 2020 roku. Kod klasyfikacji przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień 22113000-5 – książki biblioteczne.
3.2 Dostawa winna obejmować według planu finansowo-księgowego na rok 2020 Zamawiającego nie mniej niż 25000 wol. książek o cechach określonych w punkcie 3.5. Ostateczna ilość książek stanowiących przedmiot zamówienia uzależniona będzie od:
3.2.1 wysokości środków budżetowych udzielonych i przeznaczonych na zakup zbiorów,
3.2.2 wysokości udzielonych przez Wykonawcę rabatów na książki,
3.2.3 wysokości ewentualnych dotacji celowych na zakup zbiorów bibliotecznych.
3.3 Wyboru określonych tytułów książkowych, liczby egzemplarzy oraz alternatywnej oprawy – „twardej” lub „miękkiej” Zamawiający dokonywać będzie:
3.3.1 poprzez bezpośredni wybór przez Zamawiającego w sklepie internetowym Wykonawcy,
3.3.2 na podstawie pisemnych, szczegółowych zamówień określających: tytułu i ilości zamawianych wydawnictw, które będą kierowane do Wykonawcy przez Zamawiającego.
3.4 Dostawa będzie obejmować nowości i wznowienia książkowe pochodzące z produkcji wszystkich wydawnictw dostępnych na rynku, nawet tych z którymi Wykonawca nie współpracuje na stałe.
3.5 Książki objęte dostawą powinny odpowiadać następującym cechom bibliograficznym:
a. zasięg chronologiczny obejmujący lata od 2018 r. do najnowszych wydań
b. zasięg językowy – nieograniczony
c. zasięg terytorialny – nieograniczony
d. forma wydawnicza - wydawnictwa zwarte
e. książki audio na CD (CD, MP-3)

Zakres treściowy zamawianych książek obejmować będzie:
a. literaturę piękną
b. literaturę dla dzieci i młodzieży
c. literaturę popularnonaukową
d. literaturę naukową
3.6 Wymagania dodatkowe dotyczące dostawy:
3.6.1 Zamawiający wymaga, by dostawa książek odbywała się w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu dokonania wyboru przez Zamawiającego w sposób wskazany w Umowie. Kara umowna za każdy dzień opóźnienia w dostawie przez Wykonawcę wynosić będzie 1 % wartości opóźnionego zamówienia za dzień zwłoki.
3.6.2 W przypadku braku możliwości dostawy zamawianej książki Wykonawca udzieli Zamawiającemu informacji o przyczynach niezrealizowania zamówienia. Informacja powinna być udzielona w czasie, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po zgłoszeniu zamówienia przez Zamawiającego.
3.6.3 Książki objęte dostawą winny cechować się wysokimi standardami jakościowymi, bez wad i pomyłek wydawniczych oraz uszkodzeń mechanicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany wadliwych egzemplarzy książek i wymaga, aby okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia nie był krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty ich dostawy. Termin realizacji reklamacji nie może być dłuższy niż 7 dni od daty jej zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym wadliwych egzemplarzy książek Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany na inne, nieposiadające wad, bądź do zwrotu Zamawiającemu ich równowartości pieniężnej.
3.6.4 Wykonawca winien gwarantować zgodność dostarczonych książek z przepisami prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1231).
3.6.5 Zamówione książki Wykonawca dostarczy oraz wniesie do lokalu Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Adres dostawy: 91-070 Łódź, ul. Legionów 71/73.
3.6.5 Dostawa książek możliwa jest w godzinach od 08:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
3.7 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2020 | 09:00


» Lokalizacja

al. Kościuszki
 48
Łódź 90-427
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Biblioteka Miejska w Łodzi

al. Kościuszki
 48
Łódź 90-427
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się