Świadczenie usług kominiarskich w nieruchomościach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 2 części

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia, dla części 1 i 2 zamówienia, jest wykonywanie usług kominiarskich na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w nieruchomościach zarządzanych przez ZGM, w następującym zakresie:
1) obowiązkowego czyszczenia przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) wraz z wybieraniem i wyniesieniem sadzy oraz widocznych zanieczyszczeń za kratek wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16. 06. 2003r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów” (tj. Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z 2003 z późn. zm.),
2) sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, łącznie ze wskazaniem ich nieszczelności,
3) okresowa roczna kontrola stanu technicznej sprawności przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych), zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane w budynkach będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
4) wykonywanie pozostałych usług kominiarskich w zakresie określonych w „Formularzach cenowych”, w ilości wynikającej z bieżących potrzeb Zamawiającego w budynkach administrowanych przez ZGM w Bielsku-Białej, których wykaz stanowi załączniki nr 8 i 8a do siwz i umowy.
5) przedmiotem zamówienia jest usługą o ustalonych standardach jakościowych. Standardy usług zostały uwzględnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i we wzorze umowy, a wiarygodność wykonawców – w warunkach udziału w postępowaniu. W przedmiotowym postępowaniu nie są wytwarzane żadne produkty, a więc nie są ponoszone żadne dodatkowe koszty,
o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. Dokumenty określone powyżej opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny, tzn. że przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany – identyczny, niezależnie od tego, który z Wykonawców go wykona. W związku z czym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Lipnicka 26
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się