Budżet obywatelski - „Bo rodzina jest ważna" – ogólnomiejski - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w projektu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2020 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego „Bo rodzina jest ważna” - ogólnomiejski, polegającego na wielorakim wykorzystaniu i zaadaptowaniu terenu, poprzez stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom.

Projekt realizowany będzie w Rybniku - Boguszowicach przy ul. Patriotów oraz Os. Południe, na parcelach o nr: 2286/20, 2026/15, 2288/15, 1772/15, 1769/15, 814/15, 811/15, 1857/21, 784/14, 1840/14, 1827/14, 1831/14, 1822/24, 1841/14, 1070/14.
Całość terenu obecnie stanowi teren miejski częściowo zagospodarowany (siłownia pod chmurką, boisko, parkingi, ścieżki) oraz zielony.

Projekt przewiduje poprawę komunikacji oraz zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez stworzenie miejsca zabawy i wypoczynku.

Wykonać należy dokumentację projektową, przewidującą poprawę komunikacji i zwiększenie atrakcyjności terenu, poprzez:
- budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż istniejących torów z uporządkowaniem nawierzchni, zieleni oraz wykonaniem oświetlenia,
- wydzielenie alejek spacerowych, ścieżki do biegania i jazdy na rowerze, ścieżki do jazdy na rolkach,
- uporządkowanie części parkingów i ciągów pieszych,
- poprawę bezpieczeństwa w miejscu przecięcia traktu pieszego z drogą publiczną,
- nasadzenia zieleni, w tym drzew (m.in. w strefie wejściowej do osiedla, w postaci boskietu), krzewów i klombów kwiatowych;
- wykonanie rozdzielni elektrycznej (przeznaczonej do obsługi sceny z nagłośnieniem, oświetleniem i gastronomią),
- stworzenie przestrzeni aktywności z elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci), i oświetleniem,
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego,
- budowę skateparku dla młodzieży i dorosłych z wydzieleniem skate parku dla dzieci,
- budowę niewielkiego placu zabaw (rozumianego jako „miasteczko ruchu drogowego”)
- modernizację istniejącej siłowni plenerowej,
- wykonanie toalety publicznej z dostępem dla osób niepełnosprawnych.
Decyzja dotycząca realizacji projektu w w/w kształcie zapadła wskutek wyłonienia do realizacji projektu ogólnomiejskiego w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2020 r.

Powyżej opisane prace stanowią pierwszą z części planu na zagospodarowanie terenów
w dzielnicy. Plan ten przewiduje docelowo również:
- wykonanie nowej kładki nad torami, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców z wózkami, rowerzystów itp., łączącej teren inwestycji z drugim osiedlem,
- wykonanie dodatkowych atrakcji w postaci placu „Parkour”,
- wykonanie dodatkowych parkingów,
- stworzenie na terenie obecnie zajmowanym przez garaże parkingu wielopoziomowego,
- reorganizację istniejącego targowiska, poprzez:
• budowę hali targowej z częścią magazynową oraz punktów usługowych,
• budowę zadaszeń wielofunkcyjnych,
• budowę publicznych sanitariatów.

Wyżej wymienione wykonanie nowej kładki, dodatkowych atrakcji, parkingów i reorganizacja targowiska nie są przedmiotem opracowania. Prace koncepcyjne winny przewidzieć możliwość ich ewentualnej, przyszłej realizacji i zapewnić połączenia komunikacyjne z tymi elementami bez konieczności przebudowy, objętych opracowaniem elementów.
Zakres opracowania:
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej istniejącego terenu przy ul. Patriotów oraz Os. Południe, na parcelach o nr: 2286/20, 2026/15, 2288/15, 1772/15, 1769/15, 814/15, 811/15, 1857/21, 784/14, 1840/14, 1827/14, 1831/14, 1822/24, 1841/14, 1070/14 obiektów tam zlokalizowanych, w tym instalacji oraz sieci i przyłączy;
- wykonanie dokumentacji dendrologicznej terenu, obejmującego całość planowanej inwestycji (potwierdzonej przez osobę posiadającą odpowiednie ku temu kwalifikacje);
- opracowanie wyłącznie jednej koncepcji architektoniczno-budowlanej zagospodarowania terenu, przewidującej możliwość realizacji wszystkich elementów objętych planem, ze szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi części pierwszej;
- zgodnie ze stanowiskiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (MKUA) konieczne jest przedłożenie do akceptacji MKUA kilku, możliwych wariantów zagospodarowania terenu w ramach przedmiotowej koncepcji, wykonanych na uaktualnionym podkładzie mapowym, po pozyskaniu uzgodnień branżowych;
Przy realizacji koncepcji uwzględnić należy następujące zalecenia komisji:
• unikać lokalizacji obiektów ważnych w pobliżu istniejącego targowiska,
• projektując skatepark, uwzględnić przeszkodę w postaci „rynny”
• zaplanować obwodowy ciąg komunikacyjny (pętlę) wokół terenu, o nawierzchni umożliwiającej bieganie, jazdę na rolkach, etc.
• dążyć do wykorzystania naturalnych materiałów przy realizacji małej architektury, ograniczając lub całkowicie eliminując tworzywa sztuczne.
- przedłożenie dokumentacji dendrologicznej i koncepcji oraz uzyskanie pozytywnej opinii Zespołu Zadaniowego ds. ochrony zieleni na terenie miasta Rybnika.
W ramach rekompensaty za ewentualny ubytek zieleni, zaplanować należy nasadzenia drzew w postaci wartościowego materiału roślinnego, dostosowanego do trudnych warunków miejskich (drzewka o wysokości minimum 2 m i obwodach pni min. 20 cm), takich jak np.: klon polny, klon pospolity odm. „Eurostar”, głóg pośredni odm. „Paul’s scarlet”, platan klonolistny, kasztanowiec czerwony „Briotii”, klon jawor „Leopoldii”, Jabłoń ozdobna „Golden Hornet”, grusza drobnoowocowa „Chanticleer”, wiśnia piłkowana „Kanzan”, a roboty prowadzić chroniąc je przed uszkodzeniem. Konieczną wycinkę drzewostanu oraz prace budowlane należy przeprowadzić w sposób fachowy, chroniąc maksymalnie otaczająca zieleń, mając również na uwadze możliwość wystąpienia gatunków chronionych, rozumianych jako dziko występujące gatunki grzybów, roślin i zwierząt, wyodrębnionych w drodze rozporządzeń, w stosunku do których wprowadzono zakazy określone ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
- uzyskanie pozytywnej opinii oficera rowerowego Miasta Rybnika;
- wykonanie kosztorysu szacunkowego dla wybranego wariantu koncepcji.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego monitorowania i uzgadniania rozwiązań dotyczących prac koncepcyjnych, dalej zaakceptowania ostatecznego kształtu koncepcji, kolejno wglądu do kosztorysu szacunkowego i zdecydowania o ewentualnym podziale projektu na etapy, dla których z osobna pozyskane zostaną decyzje o pozwoleniu na budowę. Projekt obejmował będzie docelowo cały zakres prac przewidzianych do realizacji, w części pierwszej planu, z uwzględnieniem etapizacji lub bez niej.

- wykonanie projektów rozbiórek istniejących obiektów;
- pozyskanie mapy do celów projektowych;
- wykonanie badań geotechnicznych i opracowanie raportu z badań dla projektowanych obiektów i terenu do zagospodarowania;
- opracowanie projektów przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
- opracowanie projektów zabezpieczenia, przebudowy kolidujących z inwestycją przyłączy i sieci wszystkich branż, których przebudowa będzie wynikać z zaakceptowanej koncepcji;
- uzyskanie warunków podłączenia terenu, obiektów do sieci energetycznej, na podstawie których Zamawiający podpiszę umowę z dostawcą na budowę/przebudowę przyłącza;
- uzyskanie warunków podłączenia budynku do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na podstawie których zostaną zaprojektowane przyłącza, a Zamawiający podpiszę umowę z dostawcę wody i odbiór ścieków;
- uzgodnienie z Zamawiającym warunków podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej (kanalizacja jest własnością zamawiającego), na podstawie których zostaną zaprojektowane przyłącza;
- uzgodnienie planowanej inwestycji z zarządcą terenu kolejowego i linii kolejowej przebiegającej w bezpośrednim sąsiedztwie;
- opracowanie wielobranżowego projektu, w tym:
• architektoniczno – budowlanego, ze szczegółowym zagospodarowaniem terenu, małą architekturą, ogrodzeniami, i rozwiązaniami dotyczącym zieleni (z rysunkiem inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do wycinki oraz z rysunkiem nasadzeń zastępczych),
• branży drogowej z docelową organizacją ruchu (układ komunikacyjny, drogi, chodniki, ścieżki, parkingi),
• instalacji wodno-kanalizacyjnych (woda zimna i ciepła oraz kanalizacja sanitarna
i deszczowa),
• instalacji wentylacji mechanicznej,
• instalacji elektrycznych (m.in. oświetlenia i gniazd), w tym rozdzielni elektrycznej do obsługi sceny (w postaci złącza kablowego z zestawem gniazd),
• oświetlenia zewnętrznego,
• instalacji monitoringu obiektów i otoczenia,
• instalacji hydrantowej – wg wymagań;
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
- opracowanie przedmiarów robot budowlanych;
- opracowanie kosztorysów inwestorskich robot budowlanych;
- opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów;
- opracowanie harmonogramu wykonania robót budowlanych;

 Powyższy zakres może ulec zmianie na etapie zatwierdzania koncepcji, natomiast stanowi podstawę do określenia kosztu opracowania dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia.
 Zamawiający będzie wymagał uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcami ds. przeciwpożarowych, sanitarnych, a dla stanowisk pracy także z rzeczoznawcą ds. ergonomii i BHP – zgodnie z przepisami szczegółowymi dotyczącymi konkretnego zakresu projektowego.

Dokumentacja musi składać się z:
- koncepcji architektoniczno-budowlanej zagospodarowania terenu oraz innych zaplanowanych do wykonania obiektów– 2 egz.
- kosztorysu szacunkowego – 2 egz.
- harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji – 1 egz.
- projektów rozbiórek dla celów zatwierdzenia rozbiórek w wymaganym przepisami trybie zgłoszenia lub pozwolenia na rozbiórkę – odpowiednio 4 lub 6 egz.
- projektów przyłączy dla celów zgłoszenia ich budowy – 4 egz.
- projektów zabezpieczenia, przebudowy istniejących, kolidujących z inwestycją przyłączy, sieci dla celów ich zatwierdzenia w przewidzianym przepisami trybie – odpowiednio 4 lub 6 egz.
- projektu budowlanego dla celów uzyskania pozwolenia na budowę (wszystkie branże w jednym opracowaniu) - 6 egz., z ewentualnym uwzględnieniem etapizacji robót
i uzyskaniem dla każdego z etapów odrębnej decyzji
- projektów wykonawczych dla poszczególnych branż stanowiących przedmiot opracowania – po 3 kpl. dla każdej branży, w razie potrzeby z podziałem na części odpowiadające etapom prac
- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 1 kpl.
- przedmiarów robót – 1 kpl.
- kosztorysów inwestorskich - 1 kpl.
- zbiorczego zestawienia kosztów - 1 egz.
- kompletu w/w dokumentacji w formie elektronicznej – 1 kpl.

W/w opracowania powinny być również (dodatkowo) przygotowane i przekazane zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie PDF.

Pozostałe wymagania i ustalenia przy realizacji zamówienia:
- dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29 - 30 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.
- dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych.
- dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
- forma i teść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami.
- dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne oświadczenia, informacje BIOZ, mapy i inne dokumenty formalne, wymagane przepisami.
- dokumentacja projektowa musi być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający jej dekompletację; wielkość czcionki przepisów oraz nagłówki tabel powinny być czytelne; zachować jednolitą formę graficzną, każda strona dokumentacji powinna być ponumerowana itp.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które są podstawą do opracowania dokumentacji projektowej pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych:
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.).

Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji i akceptacja zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację projektów.
- wykonawca reprezentuje Zamawiającego w trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego akceptacji zgłoszeń lub wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, w tym - jeżeli będzie to konieczne – będzie musiał uzupełnić dokumenty wymagane do uzyskania akceptacji.
- Wykonawca będzie udzielał informacji i wyjaśnień, oraz uzupełniał dokumentację, jeżeli na etapie przetargu będzie to wymagane, na skutek pytań kierowanych do Zamawiającego przez uczestników postępowania przetargowego.

Nadzór autorski.
- realizowany tylko w zakresie wynikającym z zapisów ustawy Prawo budowlane skalkulowany w cenie ofertowej;
- w przypadku zastosowania rozwiązań rysunkowych lub opisowych, które wymagają dodatkowego wyjaśnienia, Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego uszczegółowienia tych zakresów;
- błędy projektowe w dokumentacji Wykonawca usuwa na własny koszt.

Dodatkowe wymagania/ustalenia.
• Opracowane projekty budowlane muszą uwzględniać zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń.
• Forma projektów musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że inwestycja ma być zaprojektowana zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego z zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Bolesława Chrobrego 2
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miasto Rybnik
Bolesława Chrobrego 2
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się