Kompleksowa obsługa roszczeń cywilnych dotyczących odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Gminy Miasta Gdańsk

» Opis zapytania

I. Przedmiotem zamówienia jest:
1. Kompleksowe wykonywanie obsługi roszczeń cywilnych dotyczących odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Gminy Miasta Gdańsk, na podstawie odrębnych zleceń, w terminie umownie określonym;
2. Dokonywanie oględzin powstałych uszkodzeń mienia oraz oceny zakresu uszczerbku w majątku oraz na osobie poszkodowanego zaistniałego z winy Zamawiającego z uwzględnieniem, w szczególności, normalnego związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy zdarzeniem będącym przyczyną szkody, zawinionym działaniem i zaniechaniem Zamawiającego, a przedstawionym przez poszkodowanego zakresem szkody;
3. Zebranie dokumentacji umożliwiającej identyfikację podmiotu uprawnionego do otrzymania świadczenia z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia;
4. Jednoznaczne określenie faktu powstania odpowiedzialności Zamawiającego za powstałe zdarzenie wraz z precyzyjnym określeniem kwoty odszkodowania i podstaw wyznaczenia zakresu powstałego uszczerbku na osobie lub mieniu;
5. Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonej obsługi roszczeń, zgodnie z wymogami określonymi w umowie;
6. Zajmowanie pisemnego stanowiska w odniesieniu do odwołań kierowanych przez wnoszących roszczenia, a także ustosunkowywanie się do pism wystosowanych przez podmioty sprawujące jakąkolwiek formę nadzoru lub kontroli nad Zamawiającym, dotyczące problematyki działania Wykonawcy związanej z kompleksową obsługą roszczeń cywilnych dotyczących odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności powstałych w związku z działaniem lub zaniechaniem Gminy Miasta Gdańsk;
7. Sporządzenie statystyk związanych z procesem likwidacji szkód, które przekazano Wykonawcy, pod kątem kwoty wyliczonego odszkodowania, miejsc powstania szkody, a także liczby szkód zgłaszanych przez poszczególne podmioty, które zostaną przekazane w formie pisemnej Zamawiającemu wedle uzgodnionego harmonogramu.
8. Przeprowadzenie szkolenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi platformy informatycznej Wykonawcy, przeznaczonej do obsługi wnoszonych roszczeń oraz w zakresie narzędzi używanych przy realizacji zamówienia;
9. Prowadzenie obsługi roszczeń za pomocą platformy informatycznej z zapewnieniem dostępu dla Zamawiającego w ramach realizacji umowy i na czas jej wykonania, umożliwiającej w czasie rzeczywistym „on-line”: zapoznanie się z wysuniętymi roszczeniami, dostęp do wszystkich informacji związanych z przebiegiem obsługi zgłoszonych roszczeń, dostęp do wszystkich dokumentów zgromadzonych w trakcie obsługi roszczeń wraz z możliwością wglądu w ich treść, weryfikację poprawności wszystkich podjętych zadań, a także przedziałów czasowych pomiędzy wykonanymi zadaniami.
10. Przygotowanie dokumentacji dla roszczeń regresowych Zamawiającego w stosunku do sprawców szkód/ ich ubezpieczycieli i obsługa tych roszczeń.
11. Szczegółowe wymagania, zakres rzeczowy, zakres obowiązków i warunki realizacji określa - Wzór umowy (Rozdział 14 SIWZ).
12. Szacowana ilość zleceń obsługi roszczeń cywilnych wynosi 400 w tym:
a) 300 powstałych uszkodzeń mienia oraz oceny zakresu uszczerbku w majątku
b) 100 powstałych uszkodzeń oraz oceny zakresu uszczerbku na osobie poszkodowanego.
Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wystąpienia mniejszej ilości zleceń w stosunku do szacowanych ilości.
13. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa jako wsparcie przy 40 sprawach sądowych, na wniosek Zamawiającego, stosownie do każdorazowego wezwania Zamawiającego.
pozostałe szczegóły zamieszczone sa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Nowe Ogrody 8/12
Gdańsk 80-803
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
Nowe Ogrody 8/12
Gdańsk 80-803
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się